[1]
Lojo, A. 2017. Regresioni modeli za procjenu zapreminskog prirasta jele, bukve i smrče u šumama bukve i jele sa smrčom na krečnjacima u Federaciji Bosne i Hercegovine. Radovi Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. 47, 2 (Dec. 2017), 60–83. DOI:https://doi.org/10.54652/rsf.2017.v47.i2.60.