Lojo, A. . (2017). Regresioni modeli za procjenu zapreminskog prirasta jele, bukve i smrče u šumama bukve i jele sa smrčom na krečnjacima u Federaciji Bosne i Hercegovine. Radovi Šumarskog Fakulteta Univerziteta U Sarajevu, 47(2), 60–83. https://doi.org/10.54652/rsf.2017.v47.i2.60