Cincar, S., Tepavac, A., Pajić, B. and Karišik, A. (2023) “Dendrometrijske karakteristike planinskog javora (Acer heldreichii. Orph.) u istočnom dijelu Bosne i Hercegovine ”, Radovi Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, 53(1). doi: 10.54652/rsf.2023.v53.i1.557.