Lojo, A. . (2017) “Regresioni modeli za procjenu zapreminskog prirasta jele, bukve i smrče u šumama bukve i jele sa smrčom na krečnjacima u Federaciji Bosne i Hercegovine”, Radovi Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, 47(2), pp. 60–83. doi: 10.54652/rsf.2017.v47.i2.60.