[1]
S. Cincar, A. Tepavac, B. Pajić, and A. Karišik, “Dendrometrijske karakteristike planinskog javora (Acer heldreichii. Orph.) u istočnom dijelu Bosne i Hercegovine ”, RŠF, vol. 53, no. 1, Jul. 2023.