[1]
A. . Lojo, “Regresioni modeli za procjenu zapreminskog prirasta jele, bukve i smrče u šumama bukve i jele sa smrčom na krečnjacima u Federaciji Bosne i Hercegovine”, RŠF, vol. 47, no. 2, pp. 60–83, Dec. 2017.