Mikrobiološke karakteristike vode jezera Bistarac i jezera Vidara

Autor(i)

  • Snježana Hodžić University of Tuzla, Faculty of Science
  • Suad Širanović University of Tuzla, Faculty of Science
  • Aldijana Avdić University of Tuzla, Faculty of Science
  • Darja Husejnagić University of Tuzla, Faculty of Science
  • Almedina Djedović University of Tuzla, Faculty of Science
  • Nahida Vuković University of Tuzla, Faculty of Science

DOI:

https://doi.org/10.54652/rsf.2016.v46.i2.74

Ključne riječi:

water quality, coliform bacteria, fecal pollution, hygienic assessment

Sažetak

UDK: 574.5:579.68(285)(497.6)

Mikrobiološka analiza vode jezera Bistarac (općina Lukavac) i jezera Vidara (općina Gradačac) vršena je u proljetnom i ljetnom periodu 2014.godine. Uzorci za analizu uzeti su sa pet lokaliteta na oba jezera, a analiza je uključivala slijedeće parametre: određivanje ukupnog broja aerobnih mezofilnih bakterija u 1 ml uzorka vode, i određivanje prisustva koliformnih bakterija (E. coli, Klebsiella, Enterobacter i  Citrobacter). Rezultati istraživanja pokazali su povećan ukupan broj bakterija kao i veći broj koliformnih bakterija u oba perioda, te prisustvo bakterije E. coli kao osnovnog indikatora fekalnog zagađenja, dok su od dodatnih indikatora fekalnog zagađenja koliformnih bacila prisutni: Citrobacter, Enterobacter. Jedan od glavnih razloga lošije higijenske slike ova dva jezera su velike poplave koje su se desile nekoliko dana prije provedenog istraživanja, ali i mnogi drugi faktori koji doprinose ovakvim rezultatima kao što su sezona kupanja na ovim jezerima, neregulisana kanalizaciona mreža naselja i objekata u blizini jezera, kamp naselja i dr. Prema dostupnim podatcima o mikrobiološkim analizama rađenim na jezeru Bistarac ranijih godina, ukupan broj bakterjia kao i broj koliformnih baktrija fekalnog porijekla drastično se povećao, što ukazuje na činjenicu da zagađenja na ovom jezeru uzima sve više maha. Mikrobiološke analize na jezeru Vidara nisu prije rađene, tako da dobijene rezultate našeg istraživanja možemo smatrati preliminarnim.

References

DURAKOVIĆ, S. (1991).Prehrambena mikrobiologija, Medicinska naklada, Zagreb.

HUKIĆ, M. (1995): Bakteriologija dijagnostika, Tuzla: Prvo izdanje.

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION (2012) Water Quality – Enumeration of Escherichia coli and coliform bacteria- Part 2: Most probable number method. ISO 9308-2:2012. Geneva, ISO.

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION (1999) Water Quality – Enumeration of Culturable Microorganisms – Colony Count by Inoculation in a Nutrient Agar Culture Medium. ISO 6222:1999. Geneva, ISO

KARAKAŠEVIĆ,B.(1989): Mikrobilogija i parazitologija, Beograd-Zagreb; Medicinska knjiga.

MAŠALA, A.(2009): Bacteriological characteristics of the lake waters in the Tuzla canton. Veterinaria 58(3-4) 219-228, Sarajevo 2009

UREDBA O KLASIFIKACIJI VODA I VODA OBALNOG MORA, „Službeni list BiH“ broj 18/80.

UREDBA O KLASIFIKACIJI VODA I VODA OBALNOG MORA JUGOSLAVIJE U GRANICAMA SR BIH „Službeni list SR BiH“ broj 19/80 (preuzeta uredba).

WEB1:http://www.fmoit.gov.ba/userfiles/file/SUO_Sanacije%20deponije%20Visnjik,%20Gradacac_2.pdf. (pregledano: 29.01.2017.)

WEB2:http://lukavac.ba/wp-content/uploads/2012/02/Izvjestaj-o-stanju-okolisa-Lukavac.pdf. (pregledano: 29.01.2017.)

Downloads

Objavljeno

01. 12. 2016.

How to Cite

Hodžić, S. ., Širanović, S. ., Avdić, A. ., Husejnagić, D. ., Djedović, A. ., & Vuković, N. . (2016). Mikrobiološke karakteristike vode jezera Bistarac i jezera Vidara . Radovi Šumarskog Fakulteta Univerziteta U Sarajevu, 46(2), 68–76. https://doi.org/10.54652/rsf.2016.v46.i2.74