Sveukupno vrednovanje šteta od šumskih požara: studij slučaja općina Prozor- Rama

Autor(i)

  • Sabina Delić Faculty of Forestry University of Sarajevo
  • Dženan Bećirović Faculty of Forestry University of Sarajevo
  • Vedrana Jurić
  • Senka Mutabdžija-Bećirović Faculty of Forestry University of Sarajevo
  • Bruno Marić Faculty of Forestry University of Sarajevo
  • Osman Mujezinović Faculty of Forestry University of Sarajevo
  • Stjepan Kvesić PE Srednjobosanske šume d.o.o. Donji Vakuf
  • Mersudin Avdibegović Faculty of Forestry University of Sarajevo

DOI:

https://doi.org/10.54652/rsf.2013.v43.i1.116

Ključne riječi:

forest fires, direct and indirect damages, method of total economic valuation of damages from forest fires

Sažetak

UDK 630*6:630*43(497.6 Prozor-Rama)

         630*43:630*6(497.6 Prozor-Rama

Opasnost od nastajanja požara raste sa porastom stanovništva, industrijskim i privrednim razvojem te demografskim kretanjima, iako se povećava mogućnost njegovog lokaliziranja i gašenja. Broj požara na području općine Prozor-Rama u analiziranom periodu je u porastu, a osnovni uzrok nastanka požara je antropogeni faktor (93,5%). Šumski požari sa sobom donose ogromne direktne i indirektne štete. Direktne štete obuhvaćaju gubitak drveta i ostalih proizvoda šume, troškove gašenja te troškove sanacije i rekultivacije požarišta, dok indirektne štete obuhvataju negativan uticaj požara na gubitak općekorisnih funkcija šuma i štete na okolišu. I pored toga što indirektne štete mogu biti daleko veće u odnosu na direktne, u našoj zemlji se one ne obračunavaju. Razlog tome je nedostatak propisane metodike njihovog obračuna.

Cilj ovog rada je ekonomsko vrednovanje šteta od šumskih požara na području općine Prozor-Rama pri čemu se nastojalo obuhvatiti što više obezvrijeđenih funkcija šume. Na osnovu analize broja, vrste šumskih požara, sezonske dinamike, uzroka, fluktuacije i opožarene površine u periodu od 10 godina došlo se do spoznaje o direktnim i indirektnim štetama koje nastaju od požara. U radu je za obračun šteta korištena metodika koja je razvijena od strane europskih stručnjaka za procjenu socio- ekonomskih šteta od šumskih požara u Evropi (PETTENELLA et al, 2008). Formule za obračun pojedinih komponenti su djelimično modificirane u skladu sa konkretnim uslovima, dok su neke komponente izostavljene zbog potrebe provođenja posebnih istraživanja za njihovu valorizaciju. Dobivene vrijednosti šteta od požara prema modificiranoj metodici su veće za oko 11 puta u poređenju sa iskazanim štetama u Registrima šumskih požara Javnog poduzeća „Šume Herceg-Bosne“, Šumarije „Rama“ i Uprave za šumarstvo – odjel Prozor–Rama.

U cilju realnijeg iskazivanja šteta od šumskih požara smatramo da je nužno pristupiti izradi metodike za sveobuhvatnu procjenu šteta od požara. Korištena modificirana metodika i rezultati njene primjene u ovom radu bi mogli biti dobra osnova za razvoj metodike za obračun šteta od požara, kao i sveukupnog vrednovanja šumskih resursa u BiH. Posljednjih godina važnost ekonomskog vrednovanja šteta nanesenih okolišu je porasla, jer to predstavlja jedan od bitnih elemenata za zaštitu okoliša i održivi razvoj.

References

BISHOP, J. T. (1999): Valuing Forests - A review of Methods and Application in Developing Countries, Environmental Economics Programme, IIED.

CATRY, F. X, REGO, F. C., SILVA, S. J., MOREIRA, F. (2010): Fire starts and Human Acivities, Towards Integrated Fire Management – Outcomes of the European Project Fire Paradox, Europen Forest Institute Research Report 23, 2010, Joensuu, Finland

DELIĆ, S. (2003): Sveukupno vrednovanje šuma, Radovi Šumarskog fakulteta, Broj 1.Knjiga XXXIII, Šumarski fakultet, str. 29-39, Sarajevo

DELIĆ, S., BEĆIROVIĆ, DŽ. (2012): Značaj i potreba ukupnog ekonomskog vrednovanja šuma, Naučna konferencija “Šume – indikator kvaliteta okoliša”, Zbornik radova, Posebna izdanja, Odjeljenje prirodnih i matematičkih nauka, Knjiga 19, Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, Sarajevo, 2012.

DELIĆ, S., POZDAREC, M. (2011): Vrijednost šuma i šumskog zemljišta, Studija, Završni izvještaj, Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Available at: www.fmpvs.gov.ba

JOINT TECHNICAL REPORTS (2012): Forest Fires in Europe, Middle East and North Africa in 2012, JRC and EU Directorate-General Environment, Available at: http://forest.jrc.ec.europa.eu

JURIĆ, V. (2012): Ekonomsko vrednovanje šteta od šumskih požara na području općine Prozor – Rama, Završni rad II ciklusa studija, Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu

MAVSAR, R., PETTENELLA, D., SAN-MIGUEL, J. CAMIA, A. (2011): Development of methodology for the analysis of socio-economic impact of forest fires in Europe, The 5thInternational Wildland Fire Conference Sun City, South Africa, Available at: www.wildfire2011.org

MONTIEL, C., HERRERO, G. (2010): An Overview of Policies and Practices Related to Fire Ignitions at the European Union Level, Towards Integrated Fire Management – Outcomes of the European Project Fire Paradox, Europen Forest Institute Research Report 23, 2010, Joensuu, Finland

PETTENELLA, D., MARCHETTI, M., MARINO, D., MARUCC, A., OTTAVIANO, M., LASSERRE, B. (2008): Proposal for a harmonized methodology to assess socio-economic damages from forest fires in europe, Italy, Available at: www.effis.jrc.ec.europa.eu

Plan for protection from forest fires (2011), PFE “Šume Hercegovačko-neretvanske”, Ltd. Mostar

REGISTER OF FOREST FIRES (2002-2009), PFE “Šume Hercegovačko-neretvanske”, Forest Management Unit „Rama“

REGISTER OF FOREST FIRES (2010-2011), Uprava za šumarstvo-odjel Prozor-Rama

REGO F., RIGOLOR, E., FERNANDES, P., MONTIEL, C., SANDE SILVA, J. (2010): Towards Intergrated Fire Management, Efi Policy Brief 4, European Forest Institute, Joensuu, Finland

RULE BOOK FOR FOREST MANAGEMENT PLANNING IN CROATIA (2008): Official gazette, No.XX/08, Available at: www.zakon.poslovna.hr

USČUPLIĆ, M. (2001): Šumski požari u Bosni i Hercegovini i evaluacija šteta, Radovi Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, No 1, 2001. (7-17)

Downloads

Objavljeno

01. 06. 2013.

How to Cite

Delić, S. ., Bećirović, D. ., Jurić, V., Mutabdžija-Bećirović, S. ., Marić, B. ., Mujezinović, O. ., Kvesić, S., & Avdibegović, M. . (2013). Sveukupno vrednovanje šteta od šumskih požara: studij slučaja općina Prozor- Rama. Radovi Šumarskog Fakulteta Univerziteta U Sarajevu, 43(1), 39–53. https://doi.org/10.54652/rsf.2013.v43.i1.116

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 > >>