Upotreba pesticida u šumskim rasadnicima na području Federacije Bosne i Hercegovine

Autor(i)

  • Tarik Treštić Faculty of Forestry University of Sarajevo
  • Osman Mujezinović Faculty of Forestry University of Sarajevo
  • Senada Osmić

DOI:

https://doi.org/10.54652/rsf.2013.v43.i2.109

Ključne riječi:

herbicide, fungicide, insecticide, seedlings, quantity indicators

Sažetak

UDK: 630*235: 632.95(497.6)

Mješovite raznodobne šume sa prirodnom obnovom čine najveći dio šumskog fonda u Bosni i Hercegovini. Sadnja sadnica (pošumljavanje) se primjenjuje s ciljem dopune prirodne obnove ili podizanja novog zasada u slučajevima kada matična sastojina to ne omogućava, odnosno kada iz bilo koji razloga nismo zadovoljni sa aktuelnim korištenjem potencijala nekog šumskog staništa.

U aktuelnom Registru Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u Federaciji Bosne i Hercegovine (FBiH) je uvedeno 11 rasadnika koji proizvode šumske i ukrasne sadnice. U njima se uglavnom proizvode tri vrste četinara (oko 97%): smrča (Picea abies), bijeli bor (Pinus sylvestris) i crni bor (Pinus nigra) i nekoliko ostalih četinarskih (1%) i lišćarskih vrsta (2%).

Prilikom proizvodnje u rasadnicima, sadnice su izložene različitim štetnim uticajima biotskih i abiotskih faktora. Radi otklanjanja ili smanjivanja ovih uticaja u rasadnicima se primjenjuje koncept integralne zaštite biljaka u vidu programa kojeg čine kombinacije agrotehničkih, mehaničkih, fizičkih, bioloških i hemijskih mjera a s ciljem kontrole brojnosti populacija štetnih organizama. Hemijske mjere zaštite podrazumijevaju samo jedan segment integralne zaštite biljaka. Osnov hemijskih mjera jeste primjena pesticida. Pesticidi (fitofarmaceutska sredstva ili sredstva za zaštitu bilja) su organska i neorganska hemijska jedinjenja, kao i produkti živih organizama koje se koriste u poljoprivredi i šumarstvu za prevenciju pojave, kontrolu i uništavanje uzročnika biljnih bolesti, štetočina i korova, kao i zaštitu poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda.

Cilj ovog rada bio je istražiti količinske pokazatelje hemijske zaštite u proizvodnji sadnica šumskog drveća. Istraživanjima je obuhvaćen period od pet godina (2007.-2011. godina) a provedena su u šest rasadnika u FBiH. Na osnovu prikupljenih podataka utvrđene su količine proizvedenih sadnica i količine utrošenih pesticida.

U rasadnicima koji su obuhvaćeni istraživanjem u periodu od 2007. do 2011. godine u različitim fazama proizvodnje zatečeno je ukupno 33.635.429 sadnica četinara i 795.600 sadnica lišćara (tabela 2). Prema rezultatima ovih istraživanja korovi predstavljaju najznačajniji problem u rasadničkoj proizvodnji. U periodu od pet godina primijenjeno je 1.878,05 kg ili l a.m. herbicida (58,6% od ukupne količine a.m.). Za suzbijanje bolesti upotrijebljena je količina od 1.289,94 kg ili l a.m. fungicida (40,3% od ukupne količina a.m.). Za suzbijanje štetnih insekata upotrijebljeno ukupno je 34,42 kg ili l a.m. insekticida (1,1% od ukupne količina a.m.) (tabela 3). Najveća novčana sredstva izdvojena su za kupovinu herbicida, prosječno 16487,76 KM/godišnje (44,0%). Za kupovinu fungicida je izdvojeno u prosjeku 15956,65 KM/godišnje (42,6%) i za za kupovinu insekticida 5.036,80 KM/godišnje (13,4%) (tabela 5).

References

BALIĆ, B. (2000): Statistička procedura analize kvalitativnih varijabli pri upotrebi metode uzorka u rasadničkoj proizvodnji i zaštiti bilja. Savjetovanje o

»Sjemensko-rasadničkoj proizvodnji u šumarstvu BiH – stanje i perspektive«, Brčko, Zbornik radova, str. 105-112.

BALLIAN, D. (2000): Značaj rasadničke proizvodnje za održavanje i povećanje biodiverziteta šuma. Sjemensko-rasadnička proizvodnja u BiH – Stanje i perspektiva. Brčko, str: 81-83.

BUDIMIR, M., RADIVOJEVIĆ, LJ., BRKIĆ, D. I NEŠKOVIĆ, N. (2005): Ekotoksikološka

svojstva herbicida: Sulfoniluree. Institut „Srbija“, Centar za pesticide i zaštitu životne sredine Beograd-Zemun. Pesticidi i fitomedicina 20, str: 153-161.

ČABARAVDIĆ, A. (2000): Primjena statističkih metoda u sjemensko-rasadničkoj proizvodnji. Savjetovanje »Sjemensko-rasadnička proizvodnja u šumarstvu BiH – stanje i perspektive«, Brčko, Zbornik radova, str. 99-103.

DAUTBAŠIĆ, M. (2000): Štetni insekti u šumskim rasadnicima u Federaciji Bosne i Hercegovine. Savjetovanje »Sjemensko-rasadnička proizvodnja u šumarstvu BiH

– stanje i perspektive«, Brčko, Zbornik radova, str. 123-126.

ĐUKIĆ, N. I SEDLAR, A. (2003): Prskalice nove generacije. Savremena poljoprivredna tehnika Vol. 29, No. 3, p. 69-136.

GLAVAŠ, M. (2003): Zdravstveno stanje biljaka i mjere zaštite u šumskim rasadnicima u Hrvatskoj u 2002. godini. Šumarski list br. (127) 5-6: 257-268.

GLAVAŠ, M., GLAVAŠ, S., BUDIŠĆAK, M. I VUKADIN A. (2009): Štetočinje i zaštita biljaka u rasadniku „Podbadanj“ od 1993. do 2007. godine. Šumarski list br. (133) 11-12:

-628.

HINDIJA, N. (2006): Primjena herbicida na najzastupljenije korovske vrste u rasadnicima šumskih i ukrasnih sadnica. Zbornik rezimea, III Simpozijum o zaštiti bilja u Bosni i Hercegovini, Neum, 13-15. decembar 2006. godine.

JUNTUNEN M-L. (2003): Environmental impacts of nurseries. In: Riley L.E., Dumroese R.K., Landis T.D., technical coordinators. National Proceedings: Forest and Conservation Nursery Associations. Ogden, UT: USDA Forest Service, Rocky Mountain Research Station. Proceedings RMRS-P-28: 64–73.

JUNTUNEN, M-L. (2001): Use of pesticides in Finnish forest nurseries in 1996. Silva Fennica 35(2): 147–157.

KUNCA, A., LEONTOVYČ, R., ZÚBRIK, M., V. LONGAUEROVÁ, V. AND FOFFOVÁ, E. (2007):

Occurrence of pests in Slovak forest nurseries from 1990 to 2004. In: Diseases and insects in forest nurseries - The sixth meeting of the IUFRO Working Party

03.04. Editors: J. R. Sutherland, Z. Procházková. Communicationes Instituti Forestalis Bohemicae, Vol. 23: 96-102.

LAZAREV, V. (2000): Biotički uzročnici šteta u rasadnicima RS i mjere zaštite. Sjemensko- rasadnička proizvodnja u BiH – Stanje i perspektiva. Brčko, str: 117-122.

LAZAREV, V., KARADŽIC, D., MARKOVIĆ, M., PAP, P. AND POLJAKOVIĆ-PAJNIK, L. (2007):

The Most Frequent Lophodermium spp. on Scots Pine and Austrian Pine and Their Role in the Appearance of Other Fungi on the Needles. Acta Silv. Lign. Hung., Spec. Edition, 53-59.

LILJA, A., LILJA, S., KURKELA, T. AND RIKALA, R. (1997): Nursery practices and

management of fungal diseases in forest nurseries in Finland. A review. Silva Fennica 31(1): 79-100.

LILJA, A., POTERI, M., PETÄISTÖ, R.-L., RIKALA, R., KURKELA, T. AND KASANEN, R. (2010):

Fungal diseases in forest nurseries in Finland. Silva Fennica 44(3): 525–545.

LIOVIĆ, B. (2011): Utjecaj pepelnice (Microsphaera alphitoides Grift. et Maubl.) na rast i preživljenje hrastova ponika. Šumarski list (135) poseban broj: 122-129.

LIOVIĆ, B. I ŽUPANIĆ, M. (2006): Ispitivanje djelotvornosti fungicida za suzbijanje gljive Microsphaera alphitoides Griff et Maubl. na hrstovom pomlatku. Rad. Šumar. inst. Izvanredno izdanje 9: 181–188.

MANGINI, A.C. (2012): Diagnosis of pest problems. In: Forest Nursery Pests, USDA, Agriculture Handbook No. 680, pages: 1-4.

MEKIĆ, F., BALLIAN, D., VIŠNJIĆ, Ć. I KARKELJA, E. (2003): Stanje i perspektive

proizvodnje sadnog materijala u rasadnicima Federacije Bosne i Hergcegovine. Zbornik radova, Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo.

MITRIĆ, S. (2012): Priručnik za primjenu fitofarmaceutskih sredstava sa pregledom obaveza korisnika i preporukama dobre poljoprivredne prakse. Grafomark, Laktaši, 1-59.

OPALIČKI, K. (1992): Primjena FFS u Hrvatskoj tijekom 1990. godine. Šumarski list br. (116) 6-8: 283-289.

PAŠIĆ, M. (1985): Prilog poznavanju uzročnika polijeganja ponika u šumskim rasadnicima SR BIH. Šumarstvo i prerada drveta, Sarajevo br. 7-9, str: 257-396.

PEŠKOVÁ, V., SOUKUP, F. AND KAPITOLA, P. (2007): Biotic damaging agents in forest nurseries in the Czech Republic. In. Diseases and insects in forest nurseries - The sixth meeting of the IUFRO Working Party 7.03.04. Editors: J. R. Sutherland, Z. Procházková. Communicationes Instituti Forestalis Bohemicae, Vol. 23: 138.

POTERI, M., A. LILJA, A. AND PETÄISTÖ, R.-L. (2005): Control of nursery diseases and pests in Finnish forest tree nurseries. Working Papers of the Finnish Forest Research Institute 11, 19-26.

RAJKOVIC, S., MARKOVIC, M. AND RAKONJAC, LJ. (2013): Incubation Methods for

Forecasting the Occurrence and Development of Lophodermium seditiosum Minter, Staley & Millar on Pine. In: Fungicides - Showcases of Integrated Plant Disease Management from Around the World. Edited by Mizuho Nita, ISBN 978-953-51-1130-6, 153-182 pages, Publisher: InTech, Chapters published May 15, 2013 under CC BY 3.0 license.

SOUTH, D.B., ZWOLINKSI, J.B. (1996): Chemicals Used in Southern Forest Nurseries.

Southern Journal of Applied Forestry, 20 (3): 127-135.

USČUPLIĆ, M. (1981): Infekcioni period Lophodermium seditiosum Min., Stal. and Mill, i mogućnosti njegovog suzbijanja u rasadnicima. Zaštita bilja, 32(4): 375-382.

USČUPLIĆ, M. I TREŠTIĆ, T. (2000): Bolesti sjemena i sadnica u šumskim rasadnicima. Savjetovanje »Sjemensko-rasadnička proizvodnja u šumarstvu BiH – stanje i perspektive«, Brčko, Zbornik radova, str. 113-116.

USČUPLIĆ, M. I GLAVOČEVIĆ, F. (2003): Zaštita od korova u šumskim rasadnicima.

Herbologija, ANUBiH, Sarajevo, Vol. 4, No 1, str. 133-140.

VASIĆ, V., GALIĆ, Z. I DREKIĆ, M. (2010): Učinkovitost i selektivnost nekih herbicida u rasadničkoj proizvodnji sadnica topola. Šumarski list br. (134) 7-8: 395-401.

VASIC, V., KONSTANTINOVIC, B. AND ORLOVIC, S. (2012): Weeds in Forestry and

Possibilities of Their Control. In: Weed Control. Edited by Andrew J. Price, ISBN 978-953-51-0159-8, 276 pages, Publisher: InTech, Chapters published February 29, 2012 under CC BY 3.0 license.

Downloads

Objavljeno

01. 12. 2013.

How to Cite

Treštić, T. ., Mujezinović, O. ., & Osmić, S. (2013). Upotreba pesticida u šumskim rasadnicima na području Federacije Bosne i Hercegovine. Radovi Šumarskog Fakulteta Univerziteta U Sarajevu, 43(2), 13–26. https://doi.org/10.54652/rsf.2013.v43.i2.109

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>