Grinje lipa (Tilia spp.) u Sarajevu

Autor(i)

  • Kemala Doljančić Faculty of Forestry University of Sarajevo
  • Mirza Dautbašić Faculty of Forestry University of Sarajevo
  • Osman Mujezinović Faculty of Forestry University of Sarajevo

DOI:

https://doi.org/10.54652/rsf.2015.v45.i2.86

Ključne riječi:

urban environment, urban green areas, linden, phytophagous mites

Sažetak

UDK: 595.42:582.685.4(497.6 Sarajevo)

Urbane zelene površine u Sarajevu su od neizmjerne važnosti za cjelokupan izgled grada i kvalitet življenja u njemu. Posljednjih godina ustanovljen je pad broja površina pod vegetacijom. Glavni razlog gubitka i degradacije zelenih površina je antropogeni faktor koji svojim aktivnostima predisponira urbano zelenilo raznim drugim biotskim i abiotskim faktorima. Aerozagađenje, suša, visoka temperature, zagađenje zemljišta i vode spadaju u grupu abiotskih faktora koji sinergijom uzrokuju značajne fiziološke promjene biljnih vrsta. Pad fiziološke otpornosti uzrokuje izloženost biljaka biotskim faktorima gdje posebno mjesto pripada insektima, gljivama, a u novije vrijeme i grinjama.

U ovom radu istraživanje je vršeno sa ciljem utvrđivanja i identifikacije štetnih vrsta grinja na stablima lipe i određivanje intenziteta zaraženosti stabala. Stabla lipe su koncipirana kao drvored na području Sarajeva. Identifikacija ovih štetnika vršena je direktno na terenu na osnovu zapaženih simptoma na lisnom materijalu. U slučaju da determinacija nije mogla biti izvršena odmah na terenu, ista se provodila u laboratoriji Katedre za zaštitu šuma i urbanog zelenila, Šumarskog fakulteta u Sarajevu. Intenzitet zaraženosti stabala je određivan HAWKSWORH-ovim šestoklasnim sistemom (1986).

Analizirano je 200 stabala od kojih je na 136 potvrđena zaraženost fitofagnim grinjama. Identifikovano je 5 vrsta grinja. Ustanovljene vrste pripadale su porodici Eriophyidae i Tetranychidae. Iz prve porodice su identifikovane sljedeće vrste grinja: Eriophyes tiliae, Eriophyes tiliae lateannulatus, Eriophyes exilis, Eriophyes leiosoma. Iz druge porodice utvrđeno je prisustvo grinje Eotetranychus tiliarum.

HAWKSWORH-ovim šestoklasnim sistemom ustanovljeno je da fitofagne grinje najviše nastanjuju donju trećinu krošnje. Njihova brojnost opada idući od nižih prema višim dijelovima krošnje Istraživanje je provođeno tokom maja, juna, jula i avgusta 2015. godine.

References

BUTIN, H., NIENHAUS, F., BÖHMER, B. (2008): Atlas bolesti i štetnika na drveću i grmlju, ITD Gaudeamus

ČOMIĆ, R., ŠUMATIĆ, N., ČOMIĆ, D., GUDURIĆ, I., STANKOV, J. (2009): Zaštita urbanih šuma i zelenih površina, Akademsko udruženje “Eko logic”, Banja Luka, Bosna i Hercegovina

HARTMANN, G., NIENHAUS, F., BUTIN, H. (2007): Atlas šumskih oštećenja – Dijagnoze bolesti drveća, ITD Gaudeamus

LJUJIĆ-MIJATOVIĆ, T., MRDOVIĆ, A. (1998): Proizvodnja cvijeća i ukrasnog bilja, Studentska štamparija Univerziteta u Sarajevu.

MACELJSKI, M., IGRC-BARČIĆ,J., IVEZIĆ,M., MAČEK,J. (2002): Poljoprivredna entomologija, Zrinski

MATOŠEVIĆ, D. (2004): Fitofagne grinje drvenastih biljnih vrsta urbanog zelenila Zagreba, Šumarski institut 39 (2): 185-196, Jastrebarsko

PETANOVIĆ, R. (2004): Štetne grinje ukrasnih biljaka, Beografik, Beograd

PETANOVIĆ, R., MARČIĆ, D., VIDOVIĆ, B. (2010): Štetne grinje gajenih biljaka- aktuelni problem, inovativni pristupi proučavanju i mogućnosti suzbijanja (1), Univerzitet u Beogradu, Poljoprivredni fakultet, Nemanjina 6, 11080 Beograd, Srbija

SCHNEIDER, K., H. BALDER, B. JÄCKEL, B. PRADEL, B. (2000): Bionomics of Eotetranichum tiliarum as influenced by key factors. Mitteilungenaus der Biologischen Bundesanstaltfür Land- und Forstwirtschaft. Int. Symp. Plant Health in Urban Horticulture, Braunschweig

SHREWSBURY, P., RAUPP, M. J. (2000): Crating landscapes that suppress insect pest outbreaks. Mitteilungenaus der Biologischen Bundesanstaltfür Land- und Forstwirtschaft. Int. Symp. Plant Health in Urban Horticulture, Braunschweig

SCHWENKE, W., (1972): Die Forstschädlinge Europas. 1. Band, Paul Parey Verlag, Berlin und Hamburg

SOIKA, G., (2006): Eriophyoid mites (Acari: Eriophyoidea) occurring on lime trees in ornamental nurseries, Biological lett. 2006, (43/2):367373

ŠIMUNOVIĆ, I. (2007): Urbana ekonomika, Školska knjiga d.d. Zagreb, Masarykova 28.

TIŠMA, A., NINIĆ-TODOROVIĆ, J., OGNJANOV, V. (2010): Studija zelenih i rekreativnih površina u cilju izrade revizije generalnog plana Novog Sada, Poljoprivredni fakultet Univerziteta u Novom Sadu

Downloads

Objavljeno

01. 12. 2015.

How to Cite

Doljančić, K. ., Dautbašić, M. ., & Mujezinović, O. . (2015). Grinje lipa (Tilia spp.) u Sarajevu. Radovi Šumarskog Fakulteta Univerziteta U Sarajevu, 45(2), 69–82. https://doi.org/10.54652/rsf.2015.v45.i2.86

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>