Tipovi šuma smrče i bijelog bora, jele i smrče i smrče u Bosni

Autor(i)

  • Vitomir Stefanović Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu
  • Vladimir Beus Academy of Sciences and Arts of Bosnia and Herzegovina
  • Grujo Bozalo Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu
  • Janez Pavlič Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu
  • Ivan Vukorep Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu

DOI:

https://doi.org/10.54652/rsf.1983.v1.i16.274

Ključne riječi:

tipovi, šume smrče, smrča i jela, smrča i bijeli bor

Sažetak

UDK 581.55:582.475](497.15) 

Tipološka klasifikacija šuma smrče i bijelog bora, jele i smrče je nastavak radova na ekološko-proizvodnoj klasifikaciji šuma u Bosni i Hercegovini prema koncepcijama izloženim u jednom od prvih radova ove vrste kod nas (Ći r i ć  et al., 1971). Rezultati ovih istraživanja namijenjeni su, kao i dosadašnji prije svega, šumarskoj praksi i racionalnijem korištenju šumskih potencijala Bosne i Hercegovine.

Rad predstavlja sintezu fitocenoloških, pedoloških, šumsko-meliorativnih i taksacionih istraživanja. Poglavlje o vegetaciji obradili su STEFANOVIĆ V. i BEUS V., o zemljištima VUKOREP I., o taksacionim elementima PAVLIĆ J. i B0ZALO G., a ostala poglavlja u radu autori su obradili zajedno. U radu su korišteni, pored podataka naših terenskih istraživanja, i podaci iz prikupljenog materijala Inventure šuma na velikim površinama u Bosni i Hercegovini (M a t i ć  et al., 1971).

Izradu rada finansirali su Republička zajednica za naučni rad i šumarski fakultet u Sarajevu, na čemu im izražavamo zahvalnost. Takodje se zahvaljujemo i OOUR "Silva" institutu za istraživanje i projektovanje u šumarstvu na ustupljenom materijalu terenskih snimanja Inventure šuma, koji smo koristili u ovom radu.

References

Beus, V, (1980): Zajednica bukovo jelove šume na peridotitu i serpentinitu Bosne, Radovi šumarskog fakulteta i Instituta za šumarstvo u Sarajevu, god. XXIV (1979), Knjg. 24., Sv. 6., Sarajevo

Ćirić, M. (1966): Zamljišta planinskog područja Igman-Bjelašnica.šum.fak.i Inst. za šum. Sarajevo, Radovi, knj. 10, sv, 1

Ćirić, M., Stefanović, V., Drinič, P. (1971): Tipovi bukovih šuma i mješovitih šuma bukve, jele i smrče u Bosni i Hercegovini, šumarski fakultet i Institut za šumarstvo, Pos. izdanje br. 8, Sarajevo

Fukarek, P, (1962): Inverzija vegetacije na planinskom masivu Igman-Bjelašnica, Narodni šumar, sv. 1-2, Sarajevo

Fukarek, P. (1970): Areali rasprostranjenosti bukve, jele i smrče na području Bosne i Hercegovine, ANUBiH, Radovi - XXXIX, knj.11 Sarajevo

Matić, V. (1963): Osnovi i metod utvrdjivanja normalnog sastava za preborne sastoji ne jele, smrče, bukve i hrasta na području Bosne. Radovi šumarskog fakulteta i Instituta za šumarstvo i drvnu industriju u Sarajevu. God. VIII, br. 8

Matić, V., Drinić, P., Stefanović, V., Ćirič, M. et al. (1971):Stanje šuma u SR BiH, prema inventuri šuma na velikim površinama u 1964-1968. godini, šumarski fakultet i Institut za šumarstvo u Sarajevu. Posebna izdanja: br, 7

Obradović,S., Sentić,M. (1959):Osnovi statističke analize. Univerzitet u Beogradu

Stefanović, V. (1958): Areal prirodnog rasprostranjenja bijelog bora (Pinus silvestris) u Bosni i Hercegovini, Radovi Polj.Šum. fakulteta, Radovi br. 2, Sarajevo

Stefanović, V. (1960): Tipovi Šuma bijelog bora (Pinus silvestris L.) na području krečnjaka istočne Bosne, Naučno društvo NR BiH, knj.4, Sarajevo

Stefanović, V. (1969): Borove šume na dolomitu zapadne Bosne Bugojansko Kupreškog područja, šum. list, sv. 1-2, Zagreb

Stefanović, V. (1964): šumska vegetacija na verfenskim pješčarima i glinčima istočne i jugoistočne Bosne. Radovi Šumarskog fakulteta i Instituta za šumarstvo i drvnu industriju, god. IX, Knj.9, Sv. 3, Sarajevo

Stefanović, V. (1970): Fitocenoza bijelog bora i smrče sa brdskim lužnjakom kod Knežine na Romani j i (Ass, Pisccо-Pinetum quercetosim roborio, Stef.). Radovi ANUBiH, Knj. II, Sarajevo

Stefanović, V. (1970): Die Fichte und Fichtenwälder in Bosnien und Herzegowina in der Vegetationsverhältnissen der Dinari den. Ekologija, Vol. 5, No 1, Beograd

Stefanović, V., Beus, V., Manuševa, L., Pavlič, J., Petrović, M., Vukorep, I. (1977): Tipovi šuma hrasta kitnjaka u BiH; Tipovi šuma crnog i bijelog bora u BiH. Radovi šumarskog fakulteta i Instituta za šumarstvo u Sarajevu. God. XX, knj, 20, sv. 1-2

Škorić, A. (1977): Tipovi naših tala, Liber, Zagreb

Downloads

Objavljeno

01. 03. 1983.

How to Cite

Stefanović, V., Beus, V., Bozalo, G., Pavlič, J., & Vukorep, I. (1983). Tipovi šuma smrče i bijelog bora, jele i smrče i smrče u Bosni. Radovi Šumarskog Fakulteta Univerziteta U Sarajevu, 16(1), 1–122. https://doi.org/10.54652/rsf.1983.v1.i16.274

Broj časopisa

Rubrika

Originalni naučni rad

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 > >>