FLORISTIČKI SASTAV PRAŠUME I GOSPODARSKE ŠUME U RAVNOJ VALI NA PLANINI BJELAŠNICI

Autor(i)

  • Vladimir Beus Academy of Sciences and Arts of Bosnia and Herzegovina
  • Sead Vojniković Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu

DOI:

https://doi.org/10.54652/rsf.2005.v35.i1.194

Ključne riječi:

prašuma, gospodarska šuma, floristički sastav, Ravna vala na planini Bjelašnici, Bosna i Hercegovina

Sažetak

UDK 581.9:630*1(234.422)

U radu se analiziraju floristički sastav prašume i gospodarske šume bukve i jele sa smrčom (Abieti-Fagetum dinaricum Treg. 1957) na lokalitetu Ravna vala na sjeveroistočnim padinama planine Bjelašnice. Istraživanja su obavljena na sistematski raspoređenim oglednim plohama postavljenim u prašumskim i gospodarskim šumskim sastojinama. Rezultati tih istraživanja, prezentirani u ovom radu, predstavljaju prilog poznavanju florističkih odnosa prašuma i gospodarskih šuma bukve i jele sa smrčom u planinskom sistemu Dinarida

References

BEUS, V., S. VOJNIKOVIĆ, 2002: Floristical characteristics of the virgin forest of beech and fir in Ravna vala on mountain Bjelašnica. Razprave IV. Razreda SAZU, XLIII – 3, 63 –78, Ljubljana.

ĆIRIĆ, M., 1966: Zemljišta planinskog područja Igman – Bjelašnica. Radovi Šum. fak. i Inst. za šum. u Sarajevu, 10(1) : 3-44, Sarajevo.

LUČIĆ, V., 1966: Prilog poznavanju klimatskih odnosa na Igmanu. Radovi Šum. fak. i Inst. za šum. u Sarajevu, 10(2) :51-80, Sarajevo.

SEBASTIA, M. T., P. CASALS, S. VOJNIKOVIĆ, F. BOGUNIĆ, V. BEUS, 2005: Plant diversity and soil properties in pristine and managed stands from Bosnian mixed forests. Forestry, Vol. 78, No. 3.

THOMMEN, E., A. BECHERER, 1993: Taschenatlas der Schweizer Flora. Basel

– Boston – Berlin.

TREGUBOV, V., 1941: Le forêt vieges montagnardes des Alpes Dinariques. Massive de Klekovatcha et Grmetch. Montpellier.

Downloads

Objavljeno

01. 12. 2005.

How to Cite

Beus, V., & Vojniković, S. (2005). FLORISTIČKI SASTAV PRAŠUME I GOSPODARSKE ŠUME U RAVNOJ VALI NA PLANINI BJELAŠNICI. Radovi Šumarskog Fakulteta Univerziteta U Sarajevu, 35(1), 25–32. https://doi.org/10.54652/rsf.2005.v35.i1.194

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>