KARAKTERISTIKE VEGETACIJE I DIVERZITET NISKIH BUKOVIH ŠUMA U KANTONU SARAJEVO

Autor(i)

  • Sead Vojniković Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu
  • Ćemal Višnjić Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu
  • Besim Balić Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu
  • Faruk Mekić Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu

DOI:

https://doi.org/10.54652/rsf.2009.v39.i2.159

Ključne riječi:

izdanačke šume bukve, vegetacijske karakteristike, diverzitet, Kanton Sarajevo, BiH

Sažetak

UDK 630*222:582.632.2(497.6 Sarajevo)

         581.92:582.632.2(497.6 Sarajevo)

U Bosni i Hercegovini od niskih (izdanačkih šuma), najveću površinu zauzimaju niske šume bukve. Ove šume su nastale pod snažnim antropogenim uticajem lokalnog stanovništva koje je sjeklo bukvu za ogrijev, a ne sistemskim gospodarenjem niskim šumama. Florističko - vegetacijske karakteristike kao i diverzitet ovih šuma je malo istraživan.

References

BALIĆ, B., VOJNIKOVIĆ, S., VIŠNJIĆ, Ć., MUSIĆ, J. (2006): Osnovni proizvodni

pokazatelji i strukturna izgrađenost izdanačkih šuma bukve na području KS. Simpozij IV poljoprivrede, veterinarstva, šumarstva i biotehnologije, Zenica (Abstract).

BEUS, V. (1984): Vertikalno raščlanjenje šuma u svijetlu odnosa realne i primarne vegetacije u Jugoslaviji; ANUBiH, Radovi LXXVI, knj. 23, Sarajevo, pp. 23-32.

ĆIRIĆ M., STEFANOVIĆ, V., DRINIĆ, P. (1971): Tipovi bukovih šuma i mješovitih šuma bukve, jele i smrče u BiH. Šumarski fakultet i Institut za šumarstvo i drvnu industriju u Sarajevu, Posebna izdanja br. 8., str. 1-230, Sarajevo.

DIACI, J., ROŽENBERGAR, D., MIKAC, S., ANIĆ, I., HARTMAN, T., BONČINA, A.

(2007/08):Long-term changes in tree species composition in old-growth Dinaric beech-fir forest; Glasnik za šumske pokuse. 42, 1; Zagreb, pp.13-28.

ĐIKIĆ, S., KOLAKOVIĆ, R. 1965: Osnovi za proizvodno ekološku klasifikaciju zapustenih i degradiranih panjaca u Bosni i Hercegovini. Radovi Šumarskog fakulteta i Instituta za Šumarstvo Sarajevo, Posebno izdanje.

KORIČIĆ, Š. (2005): Biološki, ekološki i ekonomski pokazatelji uspješnosti proreda u panjačama bukve. Doktorska disertacija (mnsc). Šumarski fakultet Sarajevo.

KREBS, J. C. (1999): Ecological Methodology – Second Edition; Addison Wesley Longman, Inc. New York.

LEPŠ, J., ŠMILAUER, P. (2002): Multivariate analysis of ecological data using CANOCO; Faculty of Biological Sciences, University of South Bohemia, (mnsc.), Česke Budejovice.

RAKONJAC, LJ, NOVAKOVIĆ, M. (2005): Fitocenološke karakteristike izdanačkih bukovih šuma. eds.: Krstić, M.; Koprivica, M., Rakonjac, Lj.: „Izdanačke bukove šume severoistočne Srbije“; Monografija - Šumstrski fakultet Beograd, str.: 38-45, Beograd.

STEFANOVIĆ, V. (1964): Šumska vegetacija na verfenima pješčarima i glincima istočne i jugoistočne Bosne; Radovi Šum. fak. i Inst. za šum. i drv. indust. u Sarajevu, God. IX, Knj. 9. Sv. 3., Sarajevo.

STOJANOVIĆ, O., IZETBEGOVIĆ, S., KOPRIVICA, M., LAZAREV, V., LUTERŠEK, D., MEKIĆ, F., PAVLIČ, J., PINTARIĆ, K., STEFANOVIĆ, V. (1986): Ekološko-proizvodne karakteristike (proizvodni potencijal), dugoročni ciljevi i mogućnosti proizvodnje drveta, na staništima izdanačkih šuma bukve u SR BiH. Šumarski fakultet; Naučno istraživački projekat (mnsc.), str.1-120., Sarajevo.

SUCHOMEL C.& KONOLD W. (2008): Niederwald als Energiequelle – Chancen und Grenzen aus Sicht des NaturschutzesBer. Naturf. Ges. Freiburg i. Br., 98, S. 61 - 120, Freiburg.

WEBER, H.E., MORAVEC, J., THEURILLAT, J-P. (2000): Međunarodni kodeks fitocenološke nomenclature. Journal of Vegetation Science 11, Opulus Press, pp. 739-768,

Downloads

Objavljeno

01. 12. 2009.

How to Cite

Vojniković, S., Višnjić, Ćemal, Balić, B., & Mekić, F. (2009). KARAKTERISTIKE VEGETACIJE I DIVERZITET NISKIH BUKOVIH ŠUMA U KANTONU SARAJEVO. Radovi Šumarskog Fakulteta Univerziteta U Sarajevu, 39(2), 1–14. https://doi.org/10.54652/rsf.2009.v39.i2.159

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 > >>