DRUGA DRŽAVNA INVENTURA ŠUMA U BOSNI I HERCEGOVINI – KOMPARACIJA REZULTATA PRVE I DRUGE INVENTURE ZA OBLAST 1

Autor(i)

  • Ahmet Lojo Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu
  • Besim Balić Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu
  • Muhamed Bajrić Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu
  • Alojz Dunđer Jedinica za izvođenje projekata u šumarstvu F BiH - Project Implementation Unit F BiH
  • Milan Hočevar International SFI-BiH consultant, Ljubljana

DOI:

https://doi.org/10.54652/rsf.2008.v38.i1.171

Ključne riječi:

državna inventura šuma, površine šuma, zaliha, zapreminski prirast

Sažetak

UDK 630*52(497.6)

Prva inventura šuma na velikim površinama u BiH je provedena prije 40 godina, u periodu od 1964. do 1968. Druga državna inventura šuma je započela u 2006. godini, sa planom da se završi krajem 2009. godine. Šumskogospodarska oblast „Unska” na sjeverozapadu BiH je premjerena u 2006. godini, u prvoj fazi inventure šuma.

Ovaj rad sadrži skraćeno pojašnjenje inventurnih koncepata i podatke o glavnim taksacionim elementima za oblast Unsku, po glavnim kategorijama šuma i šumskih zemljišta, površina, zaliha i zapreminski prirast iz dvije državne inveture šuma koji su poređeni i prezentirani u ovom radu. Razlike u prikazanim podacima su značajne. Možemo sa sigurnošću reći da su se desile velike promjene tokom 40- godišnjeg perioda, u ukupnoj površini šuma i u stukturi površina po glavnim kategorijama šuma.

Površine šuma su se povećale za oko 35%, za više od 60 000 ha. Zaliha je takođe povećana sa 125,8 m3/ha na 248 m3/ha ili ukupno za više od 40 350 000 m3 sveukupne drvne mase.

Površine šuma su procijenjene na tri različita i neovisna načina. U drugoj inventuri površine šuma su mjerene interpretacijom satelitskih snimaka i na osnovu terenskih snimanja kroz broj ploha. Treći način se odnosi na sumiranje podataka iz važećih šumskogospodarskih osnova ovog područja. Razlike između podataka o površinama utvrđenih na tri različita načina nisu statističi značajne. Možemo zaključiti da je ovo važno pitanje utvrđivanja površina šuma i šumskih zemljišta riješeno na kvalitetan način i kroz terenska snimanja u ovoj oblasti i, s obzirom na to, pretpostavljamo da će biti kvalitetno urađeno i za cijelu BiH.

References

FAO Global Forest Resources Assessment (FRA) Programme, http://www.fao.org/forestry/fra/en/

Harmonisation of National Forest Inventories in Europe, http://www.metla.fi/eu/cost/e43/index.html

HOČEVAR, M. (ED.). (1990). Ugotavljanje stanja in razvoja gozdov s kontrolno vzorčno metodo. Zbirka referatov in navodila za pripravo in snemanje na stalnih vzorčnih ploskvah, Ljubljana, 22. maj, 1990. Ljubljana, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo, 48 pp.

HOČEVAR, M., KUŠAR, G., CUNDER, T. 2004. Monitoring in analiza zaraščanja kraške krajine v GIS okolju. Zbornik gozdarstva in lesarstva 75, 21–52.

HOČEVAR, M., HLADNIK, D. (2006a): Development of forest monitoring methods for sustainable forest management in Slovenia. V: DIACI, Jurij (ur.). Nature- based forestry in Central Europe : alternatives to industrial forestry and strict preservation, (Studia forestalia Slovenica, št. 126). Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire: = Biotechnical Faculty, Department of Forestry and Renewable Forest Resources, 2006, str. 133-145, ilustr. [COBISS.SI-ID 1804710]

HOČEVAR, M., KUŠAR, G., JAPELJ, A. (2006b): Integralni monitoring gozdnih virov v Sloveniji - stanje in potrebe v luči vseevropskih meril. Integral monitoring of forest resources in Slovenia - state and needs in a view of Pan- European's criteria. V: HLADNIK, David (ur.). Monitoring gospodarjenja z gozdom in gozdnato krajino, (Studia forestalia Slovenica, št. 127). Ljubljana: Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire: = Biotechnical Faculty, Department of Forestry and Renewable Forest Resources, 2006, str. 27-51, ilustr. [COBISS.SI-ID 1679014]

HOČEVAR, M., KUŠAR, G., JAPELJ, A., 2005. Gozdni viri Slovenije: stanje in

razvoj 1990–2000–2005: Global forest resources assessment 2005: poročilo za Slovenijo.Ljubljana, Gozdarski inštitut Slovenije: 120 str.

HOČEVAR, M., (2003): Zgodovina, značilnosti in razvoj KVM v svetu in Sloveniji. V: Monitoring gozdnih ekosistemov: kontrolna vzorčna metoda (KVM): delavnica, 21. in 22. maj 2003: zbornik referatov. Ljubljana: Gozdarski inštitut Slovenije: Zavod za gozdove Slovenije, 2003, str. 7-8

LOJO, A., BALIĆ, B., MEKIĆ, F., BEUS, V., KOPRIVICA, M. TREŠTIĆ, T., MUSIĆ, J. ČABARAVDIĆ, A. HOČEVAR, M. (2008): Metodika druge državne inventure šuma u Bosni i Hercegovini. Posebna izdanja br. 20. sv 1., Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu 1-156. Sarajevo.

LOJO, A.& BALIĆ, B. (2005): GIS alati u optimiziranju oblika i veličine uzorka za inventuru šuma velikih teritorijalnih jedinica. Radovi Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu 43-56. Sarajevo.

J P. “Unsko-Sanske šume”(2004): Šumskogospodarska osnova za šumskoprivredno područje “Bosansko Perovačko”. Bosanska Krupa.

J P. “Unsko-Sanske šume”(2003): Šumskogospodarska osnova za šumskoprivredno područje “Sansko”. Bosanska Krupa.

J P. “Unsko-Sanske šume”(2002): Šumskoprivredna osnova za šumskoprivredno područje “Unsko”. Bosanska Krupa.

J P. “Unsko-Sanske šume”(2001): Šumskoprivredna osnova za šumskoprivredno područje “Ključko”. Bosanska Krupa.

MATIĆ, V., ET A.L (1980): Tablice taksacionih elemenata visokih i izdanačkih šuma u SR BiH. Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu. Posebna izdanja br. 13. Sarajevo.

MATIĆ, V. (1977): Metodika izrade šumskoprivrednih osnova za šume u društvenoj svojini na području SR BiH. Posebna izdanja, br.12. Šumarski fakultet i Institut za

šumarstvo u Sarajevu. Sarajevo.

MATIĆ, V. ET AL (1971): Stanje šuma u SR Bosni I Hercegovini –prema inventuri šuma na velikim površinama u 1964-1968 godini. Posebna izdanja br.7. Šumarski fakultet i Institut za šumarstvo u Sarajevu. Sarajevo.

MATIĆ, V. (1965): Metod inventure šuma za velike površine. I i II dio. Institut

za šumarstvo Šumarskog fakulteta u Sarajevu. Sarajevo.

Downloads

Objavljeno

01. 06. 2008.

How to Cite

Lojo, A., Balić, B., Bajrić, M. ., Dunđer, A., & Hočevar, M. (2008). DRUGA DRŽAVNA INVENTURA ŠUMA U BOSNI I HERCEGOVINI – KOMPARACIJA REZULTATA PRVE I DRUGE INVENTURE ZA OBLAST 1. Radovi Šumarskog Fakulteta Univerziteta U Sarajevu, 38(1), 1–34. https://doi.org/10.54652/rsf.2008.v38.i1.171

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 > >>