Održavanje šumskih kamionskih puteva na Šumskogospodarskim područjima Kantona Sarajevo

Autor(i)

  • Dževada Sokolović Faculty of Forestry University of Sarajevo
  • Muhamed Bajrić Faculty of Forestry University of Sarajevo
  • Velid Halilović Faculty of Forestry University of Sarajevo
  • Jusuf Musić Faculty of Forestry University of Sarajevo

DOI:

https://doi.org/10.54652/rsf.2014.v44.i1.102

Ključne riječi:

damages, maintenance, influential factors, forest truck roads

Sažetak

UDK: 630*38:625.711.84(497.6 Sarajevo)

U radu su izvršena terenska snimanja i mjerenja na osnovu kojih je ocijenjeno stanje na analiziranim šumskim kamionskim putevima na ŠGP Kantona Sarajevo kojima gazduje JP „Sarajevo – Šume“. Na osnovu podataka o postojećem stanju urađena je analiza kojom je utvrđena vrsta, obim i troškovi radova kojima bi se putevima vratila puna upotrebna vrijednost. S obzirom da je zatečeno stanje na analiziranim šumskim kamionskim  putevima različito, različita su i vrste i obim a time i troškovi radova. Najmanje troškova je potrebno za sanaciju-rekonstrukciju šumskog kamionskog puta Raskršče-Kongorje-Podlipnik i to 3.583,96 KM/km, dok je najviše sredstava potrebno za sanaciju puta Smucka-Orahovica i to 26.675,5 KM/km.

 Najviše sredstava je potrebno uložiti u sanaciju kolovozne površine i ovi troškovi se kreću unutar intervala cca 60% do 90% od svih troškova sanacije pa je na putevima na kojima je evidentirano najviše oštećenja na kolovozu potrebno najviše sredstava za rekonstrukciju. Za sanaciju škarpi usjeka i nasipa na analiziranim šumskim kamionskim putevima potrebno je cca 1% do 21%, za odvodne kanale između cca 4% i 12% a za čišćenje i gradnju propusta potrebno je cca 1% do 30% od ukupnih sredstava potrebnih za sanaciju.

Najznačajniji razlozi za veliko variranje vrste i obima radova te visine troškova za sanaciju-rekonstrukciju analiziranih šumskih kamionskih puteva su: kategorija šumskog kamionskog puta, saobraćajno opterećenje, intenzitet redovnog održavanja, godina posljednje sanacije puta, vrsta geološko-pedološke podloge, hidrografska razvijenost itd.

Na osnovu rezultata koji su se dobili u radu date su preporuke kako bi se postojeće stanje na šumskim kamionskim putevima na analiziranom području unaprijedilo a to su:

  • inventarizacija šumskih kamionskih (snimanje postojećih tehničkih elemenata i stanja);
  • za svaki šumski kamionski put treba uraditi planove redovnog održavanja i sanacije rekonstrukcije u okvirima gospodarskih jedinica prema utvrđenom prioritetu s obzirom na značaj puta i postojeće stanje;
  • kontinuirana kontrola načina korištenja naročito poslije vremenskih nepogoda, obilnih padavina, u vrijeme odmrzavanja i uticaja velikih saobraćajnih opterećenja;
  • koordiniranje aktivnosti svih korisnika šumskih kamionskih puteva od šumarstva do lokalne zajednice, turista i rekreativaca u cilju postizanja što boljih rezultata održavanja.

References

JELIČIĆ, V. (1985): Pravilnik o uslovima i elementima za projektovanje i izgradnju

šumskih puteva, Sarajevo

JELIČIĆ, V. (1957): Privremeni tehnički propisi za projektovanje šumskih puteva u BiH

KOZAR, S., SOKOLOVIĆ, DŽ., BAJRIĆ, M. (2009): Moderne kolovozne konstrukcije na šumskim kamionskim putevima, Radovi Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, No. 1., str. 27-42.

PIČMAN, D. (2007): Šumske prometnice, sveučilišni udžbenik. Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, str. 1-460.

POTOČNIK, I. (1996): Mnogonamenska raba gozdnih cest kot kriterij za njihovo kategorizacijo. Disertacija, Universa v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Oddelek za gozdarstvo, str. 1-241.

POTOČNIK, I., YOSHIOKA, T., MIYAMOTO, Y., IGARASHI, H., SAKAI, H. (2005): Maintenance of forest road network by natural forest management in Tokyo Univesity Forest in Hokkaido, Croatian Journal of Forest Engineering, str. 71-78.

POTOČNIK, I., PENTEK, T., PIČMAN, D. (2005) Impact of traffic characteristics on forest roads due to forest managment, Croatian Journal of Forest Engineering, str. 51-57.

SOKOLOVIĆ, DŽ., GURDA, S., ČABARAVDIĆ, A., HALILOVIĆ, V. (2011): Projekat: Održavanje šumskih kamionskih puteva u Šumsko privrednim područjima Kantona Sarajevo, finansijer: Ministarstvo privrede, Kantonalna uprava za šumarstvo.

SOKOLOVIĆ, DŽ., BAJRIĆ, M. (2011): Studija „Šumska transportna infrastruktura“ Federalno Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.

SOKOLOVIĆ, DŽ. (2008): Uticaji nagiba terena na pravilan izbor vrste šumskog transportnog sredstva, Disertacija, Šumarski fakultet, Sarajevo.

Šumskogospodarska osnova za " Igmansko" Šumskogospodarsko područje. Period važnosti od 01.01.2004.do 31.12.2013. godine.

Šumskogospodarska osnova za „Trnovsko" Šumskogospodarsko područje. Period važnosti od 01.01.2005. do 31.12.2014. godine.

Šumskogospodarska osnova za " Bistričko" Šumskogospodarsko područje. Period važnosti od 01.01.2005. do 31.12.2014. godine.

Šumskogospodarska osnova za " Gornjebosansko " Šumskogospodarsko područje. Period važnosti od 01.01.2003 do 31.12.2012. godine.

Downloads

Objavljeno

01. 06. 2014.

How to Cite

Sokolović , D. ., Bajrić, M. ., Halilović, V. ., & Musić, J. . (2014). Održavanje šumskih kamionskih puteva na Šumskogospodarskim područjima Kantona Sarajevo. Radovi Šumarskog Fakulteta Univerziteta U Sarajevu, 44(1), 1–14. https://doi.org/10.54652/rsf.2014.v44.i1.102

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 > >>