Analiza šumskih kamionskih puteva u cilju planskog otvaranja šuma na području GJ „Gornja Rakitnica”, ŠGP „Trnovsko”

Autor(i)

  • Dževada Sokolović Faculty of Forestry University of Sarajevo
  • Nail Halimić Public Enterprise “Sarajevošume”, Sarajevo
  • Safet Gurda Faculty of Forestry University of Sarajevo
  • Muhamed Bajrić Faculty of Forestry University of Sarajevo
  • Velid Halilović Faculty of Forestry University of Sarajevo
  • Jelena Knežević Faculty of Forestry University of Sarajevo
  • Adnan Hodžić PE „Hercegbosanske šume“ d.o.o. Kupres

DOI:

https://doi.org/10.54652/rsf.2017.v47.i1.65

Ključne riječi:

accessibility, technical elements of forest truck roads, maintenance of forest truck roads

Sažetak

UDK: 630*38:625.711.84(497.6 Trnovo)

U radu je analizirana otvorenost gospodarske jedinice „Gornja Rakitnica” primarnom mrežom puteva s obzirom na kvantitet i kvalitet. Analiza kvantiteta primarne mreže puteva je rezultirala davanjem prosječne otvorenosti područja koja iznosi 11,5 m/ha. U cilju dostizanja minimalne otvorenosti od 15 m/ha potrebno je izgraditi novih 20,7 km puteva i investirati dodatnih 529.187 €. Na izabranim šumskim kamionskim putevima izvršena su terenska mjerenja konstruktivnih elemenata i izvršena je procjena stanja objekata. Ustanovljeno je da prosječni troškovi sanacije šumskog kamionskog puta „Rakitnica – Zucina vrela“ iznose 6.855,36 €/km, a za šumski kamionski put „Pijevac – Borovac“ 6.037,76 €/km. Na osnovu prosječne cijene sanacije analiziranih puteva izvršena je projekcija troškova sanacije svih puteva na području GJ „Gornja Rakitnica“ koji su izvedeni sa kolovozom sistema makadam. Izračunato je da prosječni troškovi sanacije šumskih kamionskih puteva u GJ iznose 190.173,512 € za cijeli uređajni period. Godišnje bi trebalo izdvojiti 19.017,50 € za sanaciju šumskih puteva na nivou gospodarske jedinice. Ocjena kvaliteta na osnovu mjerenja i snimanja stanja na dva izabrana šumska kamionska puta zasigurno neće dati realnu sliku o postojećem stanju i mjerama koje je potrebno poduzeti za unapređenje. Ovakve analize mogu dati samo orijentacione podatke o stanju šumskih kamionskih puteva. Stvarno stanje moguće je utvrditi samo terenskim snimanjima i mjerenjima na svakom šumskom kamionskom putu. Poznavanje postojećeg stanja za sve šumske kamionske puteve je početna tačka za unapređenje u ovoj oblasti kroz izradu planova budućeg otvaranja i izradu planova održavanja. 

References

DANILOVIĆ M., GAČIĆ, D. 2014: Održivo koršćenje šumskih i lovnih resursa, Glasnik Šumarskog fakulteta Beograd, pp. 25-50

HRIBERNIK B., POTOČNIK I. 2006: Sedanje stanje gozdnih cest kot rezultat preteklega gospodarenja. Zbornik gozdarstva in lesarstva 81. 83-89.

HRIBERNIK B., POTOČNIK I. 2013: Forest Opening in Multipurpose Private Forest – Case Study, Nova mehanizacija šumarstva 34, pp. 29-37

JP "Unsko-sanske šume" 2012: Cijene usluga građevinske mehanizacije i vozila, Bosanska Krupa.

KOLJIĆ, H. 2010: Inventarizacija šumskih puteva u GJ "Šiša-Palež", Završni rad I ciklusa studija, Šumarski fakultet u Sarajevu.

KRČ, J., BEGUŠ, J. 2013: Planning Forest Opening with Forest Roads, Croatian Journal of Forest Engineering, pp. 217-228

KOZAR, S., SOKOLOVIĆ, DŽ., BAJRIĆ, M. 2009: Moderne kolovozne konstrukcije na šumskim kamionskim putevima, Works of the Faculty of Forestry University of Sarajevo, pp. 27-42

PENTEK T., PIČMAN, D. 2003: Uloga šumskih prometnica pri gospodarenju šumama na kršu s posebnim osvrtom na Senjsku Dragu, Šumarski list 2003, 65-78, Zagreb

PENTEK T., NEVEČEREL H., PIČMAN D., PORŠINSKY T. 2007: Forest road network in the Republic of Cratia – Status and perspectives. Croation Journal of Forest Engineering, Zagreb, 28 (1) 93-106.

PENTEK T., NEVEČEREL H., EČIMOVIĆ, T., LEPOGLAVEC, K., PAPA, I., TOMAŠIĆ, Ž. 2014: Strategijsko planiranje šumskih prometnica u Republici Hrvatskoj – raščlamba postojećeg stanja kao podloga za buduće aktivnosti, Nova mehanizacija šumarstva, pp. 63-78 Zagreb

PIČMAN, D. 2007: Šumske prometnice, Sveučilišni udžbenik. Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, str. 1-460.

POTOČNIK I., LJUBOJEVIĆ S., PETKOVIĆ V., MARČETA D. 2012: Troškovi održavanja šumskih kamionskih puteva, Glasnik Šumarskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, br. 16. str 77-89

RO „ŠIPAD JAHORINA“, 1991: Interne norme za građevinsko-mašinske radove, Sarajevo.

SOKOLOVIĆ, DŽ., BAJRIĆ, M. 2011: Studija „Šumska transportna infrastruktura“ Federalno Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva. pp. 1–75. < www.fmpvs.gov.ba/texts/239_349_b.pdf, (12.02.2017.)

SOKOLOVIĆ, DŽ., BAJRIĆ, M. 2013: Šumska prometna infrastruktura u Federaciji Bosne i Hercegovine, Nova mehanizacija šumarstva, Zagreb, pp. 39-50

SOKOLOVIĆ, DŽ., BAJRIĆ, M., HALILOVIĆ, V., MUSIĆ, J. 2014: The maintenance of forest truck roads in Forest Management Regions of Sarajevo canton, Works of the Faculty of Forestry University of Sarajevo, pp. 1-14

ŠIKIĆ, D., BABIĆ, B., TOPOLNIK, D., KNEŽEVIĆ, I., BOŽIČEVIĆ, D., ŠVABE, Z., PIRIA, I., SEVER, S. 1989: Tehnički uvjeti za gospodarske ceste, Znanstveni savjet za promet JAZU, Zagreb.

ŠUMSKOGOSPODARSKA OSNOVA ZA „TRNOVSKO" ŠUMSKOGOSPODARSKO PODRUČJE. Period važnosti od 01.01.2005. do 31.12.2014. godine.

ZAKON O ŠUMAMA FBIH 2002. godina. („Službene novine FBiH“, broj: 83/09)

Downloads

Objavljeno

01. 06. 2017.

How to Cite

Sokolović, D. ., Halimić, N. ., Gurda, S. ., Bajrić, M. ., Halilović, V. ., Knežević, J., & Hodžić, A. . (2017). Analiza šumskih kamionskih puteva u cilju planskog otvaranja šuma na području GJ „Gornja Rakitnica”, ŠGP „Trnovsko” . Radovi Šumarskog Fakulteta Univerziteta U Sarajevu, 47(1), 32–46. https://doi.org/10.54652/rsf.2017.v47.i1.65

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 > >>