MODERNE KOLOVOZNE KONSTRUKCIJE NA ŠUMSKIM KAMIONSKIM PUTEVIMA

Autor(i)

  • Senad Kozar d.o.o "Šuming" - Travnik
  • Dževada Sokolović Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu
  • Muhamed Bajrić Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu

DOI:

https://doi.org/10.54652/rsf.2009.v39.i2.161

Ključne riječi:

šumski putevi, saobraćajno opterećenje, nosivost kolovozne konstrukcije, troškovi gradnje

Sažetak

UDK 630*38:625.711.84

Gradnja šumskih puteva koja je u dalekoj prošlosti bila na niskom stručnom nivou, danas u savremenim uslovima ide u korak sa modernim htijenjima, pa je postala sve složenija  i zahtjevnija.

Pojava vozila većeg saobraćajnog opterećenja, kao i potreba za što bržim transportom velikih količina drvne mase, uslovili su gradnju otpornijih kolovoznih konstrukcija.

Gradnja savremenog kolovoza na šumskim putevima u BiH veoma je aktuelno pitanje, jer postojeće stanje ne zadovoljava potrebe šumarstva kao privredne grane.

Cijena gradnje gornjeg stroja puta sa savremenim kolovozom participira sa 60 – 70 % u ukupnim troškovima njegove gradnje, te stoga zahtijeva prethodnu detaljnu ekonomsku analizu.

U radu je dat pregled razvoja kolovoznih konstrukcija na šumskim putevima. Na konkretnim šumskim putevima izvršeno je poređenje ekonomskih i tehničkih karakteristika za kolovoz od makadama i asfaltnu kolovoznu konstrukciju.

References

BAJRAMBAŠIĆ, I., 2000: Finansiranje i tehnička procedura projekata transporta Bosančica – Print Sarajevo

BENEŠ, J., 1974: Moderne metode izgradnje i održavanja gornjeg stroja šumskih puteva, Jugoslovenski poljoprivredno šumarski centar, Beograd

BUTULIJA, S., 1972: Kolovozi na šumskim putevima, Šumarski fakultet Sarajevo

CVETANOVIĆ, A., 1992: Kolovozne konstrukcije, Naučna knjiga, Beograd.

ĐUKIĆ, Ž., 1963: Građenje savremenih puteva u nekim zemljama Evrope, Građevinska knjiga, Beograd

FRĆO, M., 1984: Modernizacija kolovoznih konstrukcija šumskih cesta na području ŠG

„Mojica Birta“ – Bjelovar, Jugoslovenski poljoprivredno šumarski centar, Beograd

IVKOVIĆ, S., 1967: Ispitivanje stanja puteva sa zastorom od vodom vezanog makadama radi izrade projekta za njihovu sanaciju i rekonstrukciju – knjiga 2, Beograd

JELIČIĆ, V., 1976: Održavanje šumskih puteva, Privredna komora BiH, Sarajevo

Pičman, D., 2007: Šumske prometnice, sveučilišni udžbenik. Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, str. 1-460.

POTOČNIK, I. (1992) Economical and technical aspects of forest road maintenance: master of science thesis. 129 pp, Biotechnical faculty, Ljubljana.

Privremeni tehnički propisi za projektovanje šumskih puteva u BiH, 1957.

ŽEFROA, Ž., 1975: Projektovanje i građenje kolovoznih konstrukcija, sveska 1, vozila, tlo i proračun konstrukcija, Građevinska knjiga, Beograd

Downloads

Objavljeno

01. 12. 2009.

How to Cite

Kozar, S., Sokolović, D. ., & Bajrić, M. . (2009). MODERNE KOLOVOZNE KONSTRUKCIJE NA ŠUMSKIM KAMIONSKIM PUTEVIMA. Radovi Šumarskog Fakulteta Univerziteta U Sarajevu, 39(2), 27–42. https://doi.org/10.54652/rsf.2009.v39.i2.161

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 > >>