Potrošnja goriva i maziva u fazi sječe i izrade drveta na području P. J. Šumarija Vareš, Odjel 37

Autor(i)

  • Velid Halilović Faculty of Forestry University of Sarajevo
  • Safet Gurda Faculty of Forestry University of Sarajevo
  • Dževada Sokolović Faculty of Forestry University of Sarajevo
  • Jusuf Musić Faculty of Forestry University of Sarajevo
  • Muhamed Bajrić Faculty of Forestry University of Sarajevo
  • Erma Ganić Public Enterprise “Sarajevošume”, Sarajevo

DOI:

https://doi.org/10.54652/rsf.2012.v42.i2.121

Ključne riječi:

chainsaw, fuel consumption, lubricant consumption

Sažetak

UDK 630*31/*32:621.936.6(497.6 Vareš)

          621.936.6:621.892(497.6 Vareš)

U iskorišćavanju šuma, faza sječe i izrade, motorna lančana pila predstavlja glavno sredstvo rada s obzirom na terenske i sastojinske prilike u našoj zemlji, te način gospodarenja predviđa da će i u dogledno vrijeme ostati glavno sredstvo.

Cilj istraživanja je bio utvrditi potrošnju goriva i maziva motorne pile Husqvarna 372 XP prilikom sječe i izrade šumskih drvnih sortimenata na području P. J. Šumarija Vareš, Odjel 37.

U sklopu istraživanja ukupno je posječeno 50 stabala jele i smrče. Prsni prečnik stabala se kretao od 8 do 76 cm, a ukupna zapremina izrađenih sortimenata je iznosila 86,16 m3.

Kod mjerenja potrošnje goriva i maziva primjenjen je volumetrijski metod sa preciznim određivanjem sadržaja goriva i maziva u rezervoarima motorne pile.

Provedenom analizom ustanovljeno je da postoji jaka korelaciona veza između potrošnje goriva i maziva (L/m3) u odnosu na veličinu prsnog prečnika.

Prosječna potrošnja goriva po stablu iznosila je 0,179 L, sa koeficijentom korelacije (R2=0,9255), dok je prosječna potrošnja po m3 stabla iznosila 0,087 L/m³, sa koeficijentom korelacije (R2=0,7467).

Prosječna potrošnja maziva po stablu je iznosila 0,039 L, a vrijednost koeficijenta korelacije je iznosio (R2=0,6725), dok je prosječna potrošnja maziva po m3 stabla iznosila 0,018 L/m³, sa koeficijentom korelacije (R2=0,7354).

Iz analize svih parametara došlo se do podatka da je prosječna potrošnja goriva po jedinici zapremine izrađenih sortimenata iznosila 0,104 L/m3, dok je potrošnja maziva po jedinici zapremine izrađenih sortimenata iznosila 0,023 L/m3. Iz ovog podatka se može konstatovati da potrošnja maziva čini 22% od ukupne potrošnje goriva. Obzirom na dosadašnja istraživanja, potrošnja maziva je znatno manja u ovim istraživanjima, a kao razlog može se pretpostaviti da je u pitanju ne regularan rad uljne pumpe.

Potrošnja goriva i maziva prilikom sječe i izrade šumskih drvnih sortimenata zavisi od velikog broja faktora, a među najvažnije uticajne faktore spadaju veličina prsnog prečnika, zapremina stabla, broj komada izrađenih sortimenata, zapremina izrađenih sortimenata i zapremina srednjeg komada izrađene oblovine.

Uštede goriva i maziva bi se mogle ostvariti prije svega redovnom kontrolom ispravnosti motorne pile, pravilnim skladištenjem i distribucijom energenata, upotrebom adekvatnog pribora za manipulaciju gorivom, kao i obrazovanjem i stimulacijom radnika.

Potrebno je i dalje posvećivati veliku pažnju racionalizaciji potrošnje goriva i maziva, kao i smanjenju njihovih štetnih uticaja na čovjeka i okoliš (uvođenje i korištenje biorazgradivih goriva i maziva).

References

BOJANIN, S., KRPAN, A., BEBER,J. (1990): Utrošak goriva i maziva lančane pile Stihl 056 kod obaranja stabala i izrade sortimenata tehničke oblovine i jednometarskog prostornog drveta u zrelim sastojinama hrasta lužnjaka. Šumarski list. Zagreb. Str. 261-271.

BRANZ, H., DUMMEL, K., HELMS, A. (1983): Verfahrenbeispiele zur Rationellen Schwachholzernte. Forsttechnische Informationen 35, br. 4-5, Str. 30-51.

GANIĆ, E. (2008): Energetski bilans u fazi sječe i izrade drveta u preduzeću Šummex d.o.o. Vareš. Završni rad. Šumarski fakultet, Sarajevo.

GANIĆ, E. (2010): Potrošnja goriva i maziva pri radu s motornom pilomu u fazi sječe i izrade drveta. Master rad. Šumarski fakultet u Sarajevu.

HEDEN, I.B. (1987): Strip thinning trials in British Columbia, 1986, Silviculture, Feric, TR-112, Str.1-16.

HORVAT, D., ŠUŠNJAR, M., 2003: Application of biodegradable chainsaw lubricants. Proceedings of the 2nd International Scientific Conference “Forest and Wood- Processing Technology vs. Environment – Fortechenvi Brno 2003”, ”; Kolarik, Josef (ur.), May 26–30, 2003, Brno, Chech Republic, Mendel University of Agriculture and Forestry Brno & IUFRO WG 3.11.00, Appendix, 109-121.

IGRČIĆ, V. (1983 A): Ocjena potrošnje goriva za pogon strojeva u iskorišćavanju šuma šumarstva Hrvatske u 1983. godini. Zbornik radova savjetovanja Mehanizacija šumarstva u teoriji i praksi, Opatija, 1983, Str. 497-504, Zagreb.

MARTINIĆ, I. VONDRA, V. (1989): Elementi planiranja i njihovo ostvarenje pri sječi i izradi drva. Mehanizacija šumarstva, br. 1-2, Str. 11-18. Zagreb.

REBULA, E. (1985A): Potrošnja goriva i maziva pri sječi i izradi drva. Mehanizacija šumarstva, br. 5-6, Str. 67-69.

SEVER, S., HORVAT, D., GOLJA, V., RISOVIĆ, S. (1989): Neki rezultati istraživanja potrošnje goriva na radovima proreda sastojina. Mehanizacija šumarstva, ¾, Str. 49-54. Zagreb.

TROHAR, V. (1984): Smanjenje utroška goriva motornih pila. Zbornik Opatija, Str. 387- 408.

VENGUST, F. (1985): Analiza porabe goriva in maziva pri GG Postojna v letih 1982 i 1983, GV br. 42, Str. 130-134, Ljubljana.

Downloads

Objavljeno

01. 12. 2012.

How to Cite

Halilović, V. ., Gurda, S. ., Sokolović , D. ., Musić, J. ., Bajrić, M. ., & Ganić, E. (2012). Potrošnja goriva i maziva u fazi sječe i izrade drveta na području P. J. Šumarija Vareš, Odjel 37. Radovi Šumarskog Fakulteta Univerziteta U Sarajevu, 42(2), 31–43. https://doi.org/10.54652/rsf.2012.v42.i2.121

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 > >>