Utjecaj boniteta staništa i određenih taksacionih elemenata na razvoj neprave srži bukve u šumskim odjeljenjima 107. G.J. „Gostelja“ i 47. G.J. „Srednja Drinjača“

Autor(i)

  • Safet Gurda Faculty of Forestry University of Sarajevo
  • Dževada Sokolović Faculty of Forestry University of Sarajevo
  • Jelena Knežević Faculty of Forestry University of Sarajevo
  • Seid Hajdarević Faculty of Mechanical engineering University of Sarajevo
  • Jasmin Avdibegović

DOI:

https://doi.org/10.54652/rsf.2017.v47.i1.67

Ključne riječi:

red heart, beech, site quality, wood defects, tree, taxation elements

Sažetak

UDK: 630*81:674.031.632.2(497.6 Kladanj)

           582.632.2:674.038.17(497.6 Kladanj)

Neprava srž ima značajan uticaj na kvalitet tehničkog bukovog drveta, ali još uvijek nije u potpunosti istražena. Provodni elementi su u osrženom dijelu začepljeni tilama, pa zbog toga impregnacijsko sredstvo teško prodire u drvo (Prka, 2003), te impregnirano bukovo drvo s nepravom srži brzo podliježe truleži. Upravo zbog podložnosti truleži bukovog drveta s nepravom srži, ta pojava  u praksi i trgovini drvetom ima veliko značenje (Glavaš, 1999, 2003). Neprava srž (crveno srce) i poremećaji u rastu debla bukovih stabala, glavni su fenomeni koji značajno utiču na kvalitet sirovog drveta, a time značajno smanjuju finansijsku vrijednost izrađenih sortimenata (Becker et al. 2005).  U posljednje vrijeme veliki broj autora istražuje uticaj uzgajivačkih metoda (njege i obnove sastojina) na kvalitet drvnih sortimenata, s gledišta pojave neprave srži (Knoke, 2003; Kudra et al. 2003; Prka, 2003; Schmidt et al. 2005; Kadunc, 2006). Ranija istraživanja pokazala su da dob sastojine, prečnik debla i sastojinski oblik (Mahler i Höwecke, 1991) imaju značajan uticaj na veličinu i učestalost  pojavljivanja neprave srži.

Postoji mnogo faktora koji utiču na nastanak i dinamiku širenja neprave srži u bukovim sastojinama. Zbog toga, cilj ovoga rada je procijeniti uticaj boniteta staništa i taksacionih faktora na učešće i raspored neprave srži u šumskim odjeljenjima 107. G.J. “Gostelja” - (II- bonitet) i 47. G.J. “Srednja Drinjača “ - (III- bonitet). Istraživana je pojava neprave srži na stablima bukve, s obzirom na: bonitet staništa, učestalost pojavljivanja neprave srži kod bukve u zavisnosti od debljine i starosti stabala, veličinu i raspored neprave srži kod bukve u longitudinalnom i poprečnom smjeru.

Pojava neprave srži kod bukovih stabala fiziološki je proces, koji u prvom redu zavisi o starosti stabla, debljine stabala i ekoloških prilika staništa. Povećanjem prsnog prečnika stabla (starosti) povećava se broj osrženih stabala, dužina osrženog dijela tehničke oblovine. Učestalost pojavljivanja stabala sa nepravom srži u zavisnosti od debljine, (starosti), veća je na staništima koja pripadaju lošijim bonitetnim razredima. Bonitet staništa ima uticaj na raspored nepravog srca kod debljih bukovih stabala u longitudinalnom smjeru, dok kod tanjih i stabala srednje debljine uticaj boniteta na raspored nepravog srca nije u velikoj mjeri izražen. Prosječno veće prečnike nepravog srca, imaju bukova stabla na lošijim bonitetima.

References

AVDIBEGOVIĆ, J. 2013: Učešće i raspored neprave srži bukve u zavisnosti od boniteta u šumskim odjeljenjima 107. G.J. „Gostelja“ i 47. G.J. „Srednja Drinjača“. Završni rad II ciklusa studija, Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu.

BECKER, G., SEELING, U., WERNSDORFER, H. 2005: Relationship between silvicultural methods and beech wood quality - the German experience, Revue Forestiere Francaise, str. 227–238.

GLAVAŠ, M. 1999: Gljivične bolesti šumskoga drveća. Udžbenik Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, str. 1-281.

GLAVAŠ, M. 2003. Obična bukva u Hrvatskoj. Crveno srce i trulež bukovine, Akademija šumarskih znanosti, Zagreb, str. 561-573.

HILLIS, W. 1975 : Biological Aspects of Heartwood Formation, Melbourn.

IZVEDBENI PROJEKAT za odjeljenje 47. G.J. “Srednja Drinjača” Š.G.P. “Konjuh” Kladanj, (februar 2013).

IZVEDBENI PROJEKAT za odjeljenje 107. G.J. “Gostelja” Š.G.P. “Konjuh” Kladanj, (februar 2013).

KADUNC, A. 2006: The quality and value of European beech roundwood (Fagus sylvatica L.) with special regard to red heartwood formation, Gozdarski Vestnik, str. 355–376.

KNOKE, T. 2003: Felling strategies in beech stands (Fagus sylvatica L.) in the context of risks of red heartwood a silvicultural/forest economics study,Forstliche Forschungsberichte Munchen, str. 193-11.

KRPAN, A., PRKA, M., ZEČIĆ, Ž. 2006) Phenomenon and charatherictic of false heartwood in thee beech thininngs and regeneratiive felinngs ind mangement unit „Bjelovarska Bilogora“, Glasnik za šumske pokuse, Posebno izdanje, str. 529-542.

KUDRA, V. S., R. VITER, M., GAIDA, Y. I. 2003: Effect of false heart on the quality of beech wood. Lesnoe Khozyaistvo, str. 23–24.

MAHLER, G., HÖWECKE, B. 1991: Verkernungserscheinungen bei der buche in Baden-Wurttenberg in abhangingkeit von alter, standort und durchmesser, Schweizerische Zeitzschrift fur Forstwesen, str. 375–390.

NECESANY, C. 1958. Zmena vitality parenchymatickych bunak jako fysiologicky zaklad tvorby jadra u buku, Drevarsky Vyskum, str. 15-25.

NECESANY, V. 1969: Forstliche aspekte bei der entstehung das falschkerns der rotbuche, Holz - Zentralblatt.

PRANJIĆ, A., LUKIĆ, N. 1997: Izmjera šuma; Udžbenici Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, str. 42,105-113, 186-190,258-260.

PRKA, M. 2003: Pojavnost neprave srži kod bukovih stabala i tehničke bukove oblovine iz prorednih i pripremnih sječa na području Bjelovarske Bilogore, “Šumarski list”, 9-10/2003., Zagreb, str. 467-474.

PRKA, M. 2010: Problematika određivanja sortimentne strukture jednodobnih gospodarskih bukovih sastojina, Hrvatska komora inženjera šumarstva i drvne tehnologije.

PRKA, M., ZEČIĆ, Ž., KRPAN, A., VUSIĆ, D. 2009: Characeristic and Share of Eeuropen Beech False Heartwood in Felling Sites of Central Croatia, HR 10000 Zagreb, Croatia.

RAČKO, V., SANIGA, M., ČUNDERLÍK, I. 2011: Utjecaj šumskouzgojnih zahvata na strukturu i formiranje neprave srži u bukovim sastojinama, Šumarski list, Vol.135 No.9-10, str. 437-448.

SCHMIDT, M., K. VON GADOW, H. HOFLE 2005: Oc-currence and extent of facultative heart-wood formation in beech located on limestone and claystone sites in southern Lower Saxony, Allge-meine Forst Und Jagdzeitung, str. 200-212.

ŠUMSKOGOSPODARSKA OSNOVA za Š.G.P. “Konjuh” – Kladanj, (za period od 01.01.2004. do 31.12. 2013. godine).

TORELLI, N. 1994: Relationship between Tree Growth Characteristics, Wood Structure and Utilization of Beech (Fagus sylvatica L.). Holzforschung und Holzverwertung, 45. Jahrgang, Heft 6, str. 112-116.

TORELLI, N. 1984: The ecology of discolored wood as illustrated by beech (Fagus sylvatica L.), IAWA Bulletin, str. 121-127.

VASILJEVIĆ, J. 1974: Osržavanje bukve na području Zrinjske gore. Šumarski list, 98:475-520.

VUSIĆ, D. 2012: Pridobivanje drveta II, Stacionarna terenska nastava, Šumarski fakultet u Zagrebu.

Internet:

http://sumlist.sumari.hr/htm/A9709.htm

http://www.ullapoolwoodturningcentre.co.uk/index_files/Page1252.htm

http://www.hkisdt.hr/dokumenti/ProblematikaOdredivanjaSortimentneStruktureBukve.pdf

http://drevo.celyden.cz/vady-dreva/chemicka-koroze-dreva/

http://fld.czu.cz/~zeidler/lexikon_vad/seznam_literatury.htm

http://www.scribd.com/doc/48106915/Moja-radionica-Drvo

http://scindeks.nb.rs/article.aspx?artid=0353-45370897127D

https://maps.google.com/

Downloads

Objavljeno

01. 06. 2017.

How to Cite

Gurda, S. ., Sokolović , D. ., Knežević, J., Hajdarević, S. ., & Avdibegović, J. . (2017). Utjecaj boniteta staništa i određenih taksacionih elemenata na razvoj neprave srži bukve u šumskim odjeljenjima 107. G.J. „Gostelja“ i 47. G.J. „Srednja Drinjača“. Radovi Šumarskog Fakulteta Univerziteta U Sarajevu, 47(1), 60–76. https://doi.org/10.54652/rsf.2017.v47.i1.67

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 > >>