Ekološko-proizvodna i uzgojna kategorizacija izdanačkih sastojina bukve na području Kantona Sarajevo

Autor(i)

  • Besim Balić Faculty of Forestry University of Sarajevo
  • Ćemal Višnjić Faculty of Forestry University of Sarajevo
  • Sead Vojniković Faculty of Forestry University of Sarajevo
  • Aida Ibrahimspahić Faculty of Forestry University of Sarajevo
  • Ahmet Lojo Faculty of Forestry University of Sarajevo
  • Admir Avdagić Faculty of Forestry University of Sarajevo

DOI:

https://doi.org/10.54652/rsf.2015.v45.i2.87

Ključne riječi:

beech, coppice stands, forest category, simplified system sample, direct, indirect and combined conversion

Sažetak

UDK: 630*222:582.632.2 (497.6 Sarajevo)

          582.632.2:630*5(497.6 Sarajevo)

U radu je predstavljena kategorizacija izdanačkih sastojina bukve na području Kantona Sarajevo uvažavajući njihove postojeće ekološko-proizvodne, strukturne i uzgojne karakteristike. Sastojine su prema unaprijed definisanim kriterijima kategorizacije, s obzirom na stanišne uslove, proizvodnost, strukturu, ekonomsku vrijednosti i uzgojne zahvate koje u njima treba provoditi, svrstane u tri kategorije. Na ukupno 659 stajališta sistematski raspoređenih po modelu kvadratne mreže na međusobnoj udaljenosti od 200 metara, procijenjena je pripadnost sastojine određenoj kategoriji šuma s obzirom na njihove trenutne ekološko-proizvodne, strukturne i uzgojne karakteristike.

Za svaku kategoriju utvrđene su prosječne veličine osnovnih proizvodnih pokazatelja sastojina za stanje sa i bez doznačenih stabala, te istih pokazatelja doznačene drvne mase kao i intenzitet zahvata. Statistička značajnost razlika između procjenjenih veličina osnovnih proizvodnih pokazatelja testirana je metodom analize varijanse. Na bazi dobijenih rezultata za sve sastojine koje pripadaju prvoj kategoriji preporučena je indirektna konverzija, za najveći broj sastojina iz druge kategorije predložena je direktna i kombinovana konverzija, dok je za sastojine treće kategorije ocijenjeno da nije potrebna konverzija jer imaju isključivo zaštitni karakter.

References

BALIĆ, B., VOJNIKOVIĆ, S., VIŠNJIĆ, Ć., MUSIĆ, J. (2006): Osnovni proizvodni pokazatelji i strukturna izgrađenost izdanačkih šuma bukve na području KS. Simpozij poljoprivrede, veterinarstva, šumarstva i biotehnologije, Zenica, Knjiga kratkih sažetaka, str. 115-116.

BALIĆ, B. (2011): Proizvodnost, strukturna izgrađenost i modeli rasta i prirasta izdanačkih šuma bukve na području Kantona Sarajevo. Disertacija. rukopis. Str.1-202

ĆİRKOVİĆ, T. (2004): Predlog uzgojnih zahvata u izdanačkim bukovim šumama na području Čemernika. Šumarstvo. Šumarski fakultet Beograd. Br.4. str.73-85.

DRAŽİĆ, M., RATKNİĆ, M., ČOKEŠA, V. (1990): Klasifikacija izdanačkih šuma po stepenu degradiranosti u cilju izbora optimalnih metoda melioracije. Publikacija: Unapređenje šuma i šumarstva regiona. T.Užice, knj.II.

GARELKOV, D. (1979): The regeneration process in the beech forests of the Stara Planina. Gorskostopanska Nauka (Sofia) 16: 12-33.

GEHRMANN, J. (1984): Einfluß von Bodenversauerung und Kalkung auf die Entwicklung von Buchenverjüngung (Fagus sylvatica L.) im Wald. Berichte d. Forschungszentrums Waldökosysteme, Göttingen.

JEVTİĆ, N. (1983): Konverzija izdanačkih šuma u visoke šume. Šumarstvo br.2-3, Šumarski fakultet Beograd.

JOVANOVİĆ, B., STOJANOVİĆ, LJ., JOVİĆ, N. (1983): Neka razmatranja i termini u vezi sa prevođenjem niskih i degradiranih šuma u viši uzgojni oblik. Šumarstvo br.2., Šumarski fakultet Beograd.

KORİČİĆ, Š. (2005): Biološki, ekološki i ekonomski pokazatelji uspješnosti proreda u panjačama bukve. Disertacija. Šumarski Fakultet Sarajevo.

KRSTİĆ, M. (2004): Predlog optimalnih uzgojno-meliorativnih zahvata u nenegovanim bukovim sastojinama mešovitog porijekla. Glasnik Šumarskog fakulteta, br. 89, str.155-170. Šumarski fakultet. Beograd.

KRSTİĆ, M., STOJANOVİĆ, Lj. (2003): Melioracija degradiranih bukovih šuma u cilju unapređenja stanja. Šumarstvo 1-2, časopis za šumarstvo, pejsažnu arhitekturu i zaštitu od erozija, Beograd.

KRSTİĆ, M., STOJANOVİĆ, Lj. (2004): Osnovni problemi melioracije degradiranih izdanačkih bukovih šuma, Šumarstvo br. 3. časopis za šumarstvo, pejsažnu arhitekturu i zaštitu od erozija, Beograd. Str.1-23

LESSEL-DUMMEL, A. (1979): Disposition von Kiefernbeständen gegenüber Schneebruch. Allg. Forstzeitung 34: 1281-1282

MATİĆ, S., ANİĆ, I., ORŠANİĆ, M. (2003): Uzgojni postupci u bukovim šumama, Monografija: Obična bukva u Hrvatskoj, ed. Matić, S., Zagreb;

MATİĆ, S., ANİĆ, I., ORŠANİĆ, M.. (2003): Njega bukovih panjača; Obnova bukovih panjača. Monografija: Obična bukva u Hrvatskoj, ed. Matić, S., Zagreb .

MATİĆ, V., DRİNİĆ, P., STEFANOVİĆ, V., ĆİRİĆ, M., i SARADNİCİ (1971): Stanje šuma u BiH prema inventuri šuma na velikim površinama u periodu 1964-1968. god. Sarajevo, Šumarski fakultet i Institut za šumarstvo u Sarajevu, posebno izdanje broj 7.

PİNTARİĆ, K. (2002): Problem prevođenja izdanačkih šuma bukve (Fagus sylvatica L.) u visoku šumu, Šumarski list 3-4, str-119-128, Zagreb.

STOJANOVİĆ, LJ., KRSTİĆ, M. (1983): Izbor najpovoljnijih uzgojnih mjera u niskim bukovim šumama na staništu Abieto-Fagetum drymetosum na skeletnom kiselom smeđem zemljištu na Goču. Glasnik Šumarskog fakulteta, br. 60, str. 53-64. Šumarski fakultet Univerziteta u Beogradu.

STOJANOVİĆ, LJ., KRSTİĆ, M. (2003): Osnovni problem gajenja bukovih šuma. Šumarstvo br. 1-2, Beograd, časopis za šumarstvo, preradu drveta, pejsažnu arhitekturu, i zaštitu od erozija, str.25-37.

STOJANOVİĆ, LJ., KRSTİĆ, M., RADOVANOVİĆ, T. (2004): Predlog optimalnih uzgojnih zahvata u izdanačkim bukovim šumama na Ozrenu. Šumarstvo br. 3, Beograd; časopis za šumarstvo, preradu drveta, pejsažnu arhitekturu, i zaštitu od erozija. str.105-238.

STOJANOVİĆ, O., BURLİCA, Č., IZETBEGOVİĆ, S., KOPRİVİCA, M., LAZAREV, V., LUTERŠEK, D., MEKİĆ, F., PAVLİČ, J., PİNTARİĆ, K., STEFANOVİĆ, V. (1986 b): Ekološko-proizvodne karakteristike (proizvodni potencijal), dugoročni ciljevi i mogućnosti proizvodnje drveta, na staništima izdanačkih šuma bukve u SR BiH. Šumarski fakultet, naučno istraživački projekat, str.1-120. Sarajevo.

STOJANOVİĆ, O., DRİNİĆ, P. (1975): Istraživanje veličine koncentričnih kružnih površina za taksacionu procjenu šuma. Radovi Šumarskog Fakulteta i Instituta za šumarstvo u Sarajevu. str. 5-34. Sarajevo.

STOJANOVİĆ, O., ĐURĐEVİĆ, J., KOPRİVİCA, M., LAZAREV, V., LUTERŠEK, D., MEKİĆ, F., PAVLİČ, J., PİNTARİĆ, K., STEFANOVİĆ, V., VRLJİČAK, J. (1986 a): Ekološko-proizvodne karakteristike (proizvodni potencijal), dugoročni ciljevi i mogućnosti proizvodnje drveta, na staništima izdanačkih šuma hrasta kitnjaka u SR BiH. Šumarski fakultet, naučno istraživački projekat, str.1-99. Sarajevo.

VİŠNJİĆ, Ć., MEKİĆ, F., VOJNİKOVİĆ, S., BALİĆ, B., IVOJEVİĆ, S. (2009):Analiza stanišnih uslova i optimiranje uzgojnih mjera u panjači bukve na lokalitetu “Musići” kod Sarajeva. Radovi Šumarskog fakulteta u Sarajevu, knjiga XXXIX, No.1, str 63-83.

VİŠNJİĆ, Ć., MEKİĆ, F., VOJNİKOVİĆ, S., BALİĆ, B., BALLİAN, D., IVOJEVİĆ, S. (2010): Ekološko - uzgojne karakteristike panjača bukve u BiH. Monografija. Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu. S. 1-154.

Downloads

Objavljeno

01. 12. 2015.

How to Cite

Balić, B. ., Višnjić, Ćemal ., Vojniković, S. ., Ibrahimspahić, A. ., Lojo, A. ., & Avdagić, A. . (2015). Ekološko-proizvodna i uzgojna kategorizacija izdanačkih sastojina bukve na području Kantona Sarajevo. Radovi Šumarskog Fakulteta Univerziteta U Sarajevu, 45(2), 83–99. https://doi.org/10.54652/rsf.2015.v45.i2.87

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 > >>