ISSN: 1512-5769
E-ISSN: 2490-3183

PRAVILNIK O RADU UREDNIŠTVA I REDAKCIJE ČASOPISA "RADOVI ŠUMARSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U SARAJEVU"

I OPŠTE ODREDBE

Član 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuju se cilj, zadaci, organizacija i uslovi rada uredništva i redakcije časopisa Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu “Radovi Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu“ (u  daljem  tekstu: “Radovi “).

Član 2.

Vlasnik i izdavač „Radova“ je Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu (u daljem tekstu Fakultet).

Član 3.

„Radovi“ i Posebna izdanja „Radova“ (editorijali) su primarna i osnovna publikacija naučno-istraživačkog i stručnog rada nastavnog i istraživačkog osoblja Fakulteta i ostalih srodnih disciplina.

-Sredstva za uređivanje, izdavanje i distribuciju „Radova“ obezbjeđuje Fakultet

-Sredstva za uređivanje, izdavanje i distribuciju Posebnih izdanja „Radova“ (editorijali) „Radova“ obezbjeđuje inicijator štampanja Posebnih izdanja.

II –  ORGANlZAClJA ČASOPISA  ,RADOVI”- UREDNIŠTVO I REDAKCIJA

Član 4.

Za uređivanje, izdavanje i distribuciju „Radova“ odgovorni su:

1) uredništvo „Radova“ i
2) redakcija „Radova“.

Član 5.

Uredništvo čine:

 • glavni urednik,
 • zamjenik glavnog urednika,
 • tehnički urednik i
 • predsjednik redakcije.

Redakciju čine:

 • uredništvo,
 • predstavnici Fakulteta i
 • predstavnici drugih institucija.

Član 6.

Glavnog urednika “Radova” imenuje Vijeće Fakulteta (u daljem tekstu : Vijeće) na prijedlog Dekana Fakulteta .

Zamjenika glavnog urednika i tehničkog urednika imenuje Vijeće na prijedlog glavnog

urednika.

Predsjednik redakcije “Radova“ je prodekan za naučno istraživački rad i finansije.

Član 7.

Mandat glavnog urednika traje četiri godine. Po isteku mandata glavni urednik može ostati na dužnosti još najviše jedan mandat.

Mandat člana uredništva traje četiri godine i može se još produžiti najviše četiri godine.

Ukoliko član uredništva ode u penziju ili promjeni radno mjesto, može ostati u uredništvu na dužnosti do okončanja mandata.

Član 8.

Glavni urednik priprema, saziva i predsjedava sastancima uredništva i odgovoran je za kvalitet njegovog rada.

Glavni urednik za svoj rad naplaćuje naknadu u skladu sa rješenjem o imenovanju. U slučaju spriječenosti glavnog urednika njegove poslove i obaveze preuzima zamjenik glavnog urednika. Ukoliko zamjenik glavnog urednika obavlja poslove glavnog urednika uslijed njegove spriječenosti za svoj rad naplaćuje naknadu u skladu sa rješenjem o imenovanju glavnog urednika. Tehnički urednik za svoj rad naplaćuje naknadu u skladu sa rješenjem o imenovanju.

Član 9.

Poslovi i zadaci uredništva su:

 • popularizacija i obezbjeđivanje članaka za „Radove“
 • izrada uputstva autorima za pripremu članka,
 • administriranje prispjelih članaka (komunikacija sa autorima, recenzentima i lektorima),
 • određivanje redoslijeda objavljivanja pozitivno recenziranih radova,
 • tehničko uređivanje časopisa,
 • uređivanje, izdavanje i distribucija „Radova“ Fakulteta
 • uređivanje, izdavanje i distribucija „Posebnih izdanja Radova“ (editorijali),
 • izvještavanje Vijeća o radu uredništva (dva puta godišnje, u junu i decembru tekuće godine).

Član 10.

Glavni urednik i zamjenik glavnog urednika se smjenjuju sa dužnosti ukoliko Vijeće ne prihvati izvještaj o radu uredništva za protekli period.

Član uredništva može biti smijenjen sa dužnosti i prije isteka mandata ukoliko ne dolazi na sjednice uredništva i redakcije ili ne izvršava preuzete obaveze na vrijeme i prema očekivanom kvalitetu.

Prijedlog za smjenu člana uredništva sa obrazloženjem Vijeću podnosi glavni urednik.

Član 11.

Redakciju časopisa „Radova“ sačinjava više članova:

 • uredništvo, 4 člana;
 • predstavnici sa Šumarskog fakulteta, 6 članova, sa svake Katedre po jedan;
 • predstavnici drugih institucija, neograničen broj članova.

Član 12.

Predstavnike Fakulteta u redakciji časopisa „Radovi“ imenuje Vijeće fakulteta na prijedlog katedri.

Proceduru imenovanja predstavnika Fakulteta u redakciji časopisa pokreće Predsjednik redakcije na početku svog mandata.

Član 13.

Katedre predlažu po jednog predstavnika u redakciju časopisa.

Predstavnik Fakulteta u redakciji časopisa mora biti u nastavničkom zvanju.

Predstavnike drugih institucija imenuje Redakcija fakulteta na prijedlog predsjednika redakcije, Katedri ili članova Redakcije vodeći računa o zastupljenosti svih oblasti.

Članovi redakcije za svoj rad ne naplaćuju naknadu.

Član 14.

Mandat članova redakcije traje četiri godine i može se produžiti na još najviše četiri godine. Ukoliko član redakcije ode u penziju ili promjeni radno mjesto, može ostati na dužnosti do isteka mandata.

Član redakcije sa Fakulteta može biti smijenjen sa dužnosti i prije isteka mandata ukoliko ne dolazi na sjednice redakcije ili ne izvršava preuzete obaveze na vrijeme i prema očekivanom kvalitetu.

Prijedlog za smjenu člana redakcije sa obrazloženjem Vijeću mogu podnijeti predsjednik redakcije i Šef Katedre čiji je predstavnik. U postupku smjene člana redakcije pribavlja se i stav Katedre čiji je član predstavnik.

Član 15.

Predsjednik redakcije priprema, saziva i predsjedava sastancima redakcije i odgovoran je za kvalitet njenog rada. Sastanci redakcije se održavaju najmanje jednom u šest mjeseci a po potrebi i ranije. Predsjednik redakcije za svoj rad ne naplaćuje naknadu.

Član 16.

Zadaci redakcije su:

 • izrada prijedloga izdavačke politike „Radova“,
 • izrada prijedloga izgleda i sadržaja sveske „Radovi“ po sastavnim dijelovima,
 • usmjeravanje i koordinacija rada uredništva,
 • briga o zastupljenosti svih naučno-nastavnih oblasti,
 • predlaganje liste recenzenata za naučne oblasti.


III – UREĐIVANJE I IZDAVANJE „RADOVA“

 

Član 17.

U kalendarskoj godini štampa se jedan volumen „Radova“ sa dva broja. Ukoliko broj pristiglih  članaka to omogućava volumen može sadržavati i više brojeva uz uslov da se u narednom periodu održi redovnost izdavanja povećanog broja.

Izuzetno u slučaju kašnjenja objave brojeva u toku godine je moguće štampati i više brojeva sa ciljem sustizanja redovnosti objavljivanja.

Član 18.

Volumen i brojevi „Radova“ se objavljuju u štampanoj formi, na web stranici Radova (www.radovi.sfsa.unsa.ba) i na web stranici Fakulteta, u elektronskoj formi (PDF format), na službenim jezicima BiH, latiničnim pismom, sa sažetkom na engleskom jeziku ili na engleskom jeziku sa sažetkom na službenim jezicima u BiH. Naslov rada mora da sadrži naziv na engleskom jeziku i naziv na službenom jeziku BiH latiničnim pismom.

Radovi se mogu objaviti na web stranci radova poslije pozitivnih recenzija a prije printane verzije (tzv. pre print verzija online).

Član 19.

Web stranica Radova je kreirana na OJS sistemu (Open Journal Sistem) i sadrži:

 • historijat radova,
 • uputstva autorima,
 • arhivu svih radova sa mogućnošću pretraživanja,
 • informacije o uredništvu i redakciji,
 • baze podataka povezanih sa časopisom,
 • i sve ostale sadržaje vezane za časopis

Sadržaj stranice je na engleskom i službenom jeziku BiH (bosanski jezik latiničnim pismom).

Član 20.

U „Radovima“ se objavljuju načni radovi koji mogu biti izvorni, pregledni i prethodna priopćenja.

Naučni radovi su oni članci sa originalnim rezultatima istraživanja. U Radovima se objavljuju i stručni članci značajni za šumarsku struku.

Izuzetno, po pozivu uredništva, mogu se objaviti i članci eminentnih naučnih radnika koji obrađuju određenu problematiku ili „in memoriam“ istaknutih nastavnika ili ličnosti koji su značajno doprinijeli razvoju Fakulteta ili šumarske struke i struke općenito ili doprinijeli grupaciji biotehničkih nauka.

Član 21.

Posebna izdanja Radova (editorijali) sastoji se od tematskih obrađenih cjelina vezanih za šumarsku nauku i praksu. U posebnim izdanjima Radova (editorijali) objavljuju se članci istaknutih naučnika i stručnjaka iz oblasti šumarskih i biotehničkih nauka.

Kao posebna izdanja se mogu izdati i sažetci ili zbornici sa naučnih konferencija ili kongresa.

Član 22.

Posebna izdanja Radova (editorijali) se pišu na službenim jezicima BiH, latiničnim pismom, sa sažetkom na engleskom jeziku ili na engleskom jeziku sa sažetkom na službenim jezicima u BiH.

Član 23.

Članci za objavljivanje se dostavljaju na adresu uredništva „Radova“, elektronskim putem, na službenu adresu radova ili putem web stranice Radova kroz Open Journal Sistem (OJS). Članci se primaju tokom cijele kalendarske godine.

Član 24.

Članci moraju biti napisani u skladu sa uputama koje se daju autorima.

Upute autorima su sastavni dio ovog Pravilnika u formi priloga.

Član 25.

Detaljne Upute za pisanje članak objavljuju se na web stranici Radova i web stanici Fakulteta.

Izvod iz Uputa autorima štampa se u svakom broju „Radova“ sa napomenom da su detaljna uputstva objavljena na web stranici Radova i web stranici Fakulteta.

Rad koji nije pripremljen u skladu sa Uputama se, prije upućivanja recenzentima, vraća autorima na dodatno usklađivanje.

Član 26.

U „Radovima“ se objavljuju članci koji su dobili dvije pozitivne recenzije.

Član 27.

Recenzenti mogu biti nastavnici Fakulteta ili doktori nauka koji su istaknuti naučni radnici iz oblasti šumarstva ili oblasti biotehničkih nauka.

Najmanje jedan recenzent mora biti iz druge institucije (izvan Fakulteta).

Član 28.

Članak se upućuje recenzentima anoniman (bez navođenja autora članka). Za obavljeni posao recenzenti ne naplaćuju autorski honorar.

Članak se nakon recenzije upućuje autoru anonimno bez navođenja imena recenzenata (Double-Blind Peer Review).

Član 29.

Svaki broj „Radova“ nosi puni naslov „Radova“ na službenim jezicima u BiH, latiničnim pismom i na engleskom jeziku, volumen i broj izdanja kao i godinu izdanja.

Na unutarnjoj strani prve korice navodi se: naslov „Radova“ (službenim jezicima u BiH latiničnim pismom i na engleskom jeziku), kraći tekst o naučnom časopisu i bazama podataka u kojima referira na engleskom jeziku, volumen i broj izdanja. Također se navode slijedećim redoslijedom: naziv i sjedište izdavača, glavni urednik, zamjenik glavnog urednika, tehnički urednik, predsjednik redakcije i ostali članovi redakcije, naziv i sjedište štamparije, mjesto i datum štampanja, broj primjeraka.

Na unutarnjoj strani druge korice navodi se skraćeno uputstvo za pisanje članaka sa adresom uredništva i email adresom, na službenim jezicima u BiH, latiničnim pismom i na engleskom jeziku. Na vanjskoj strani druge korice navodi se sadržaj broja „Radova“ i ISSN i eISNN broj.

Član 30.

Članak objavljen u „Radovima“ nosi karakterističnu oznaku prema UDK klasifikaciji.

Članak objavljen u „Radovima“ na web stranci radova nosi karakterističnu oznaku prema DOI (Digital Object Identification) klasifikaciji.

Član 31.

Pretplata na „Radove“, distribucija i razmjena provodi se po posebnim odlukama nadležnih tijela Fakulteta.

Član 32.

Promjena ovog Pravilnika je moguća i provodi se u skladu sa procedurama za donošenje internih akata Fakulteta.

Prijedlog promjena sa obrazloženjem Vijeću mogu podnijeti: Katedre, glavni urednik i predsjednik redakcije.

IV – PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
 

Član 33.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu sa danom donošenja od strane Vijeća, a primjenjuje se osam dana od dana objavljivanja na oglasnoj ploči Fakulteta.

Član 34.

Usvajanjem ovog Pravilnika prestaje važnost PRAVILNIKA O RADU UREDNIŠTVA I REDAKCIJE ČASOPISA “RADOVI ŠUMARSKOG  FAKULTETA U SARAJEVU” 01/1-760/14 od dana 09.04.2014.

Latest issue

Volume 53,

Issue 2,

2023