Državna inventura šuma - Bosna i Hercegovina - Faza 2 : manual - uputstvo za snimanja na terenu

Autor(i)

  • Ahmet Lojo Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu
  • Besim Balić Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu
  • Faruk Mekić Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu
  • Vladimir Beus Academy of Sciences and Arts of Bosnia and Herzegovina
  • Miloš Koprivica Šumarski fakultet Univerziteta u Banja Luci
  • Tarik Treštić Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu
  • Jusuf Musić Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu
  • Azra Čabaravdić Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu
  • Milan Hočevar Gozdarski Inštitut Ljubljana, Slovenia

DOI:

https://doi.org/10.54652/rsf.2008.v2.i20.278

Sažetak

UDK 630*52(497.6)(083.133)

Ovaj manual opisuje vrste podataka i načine njihovog snimanja/mjerenja na terenu, kao i načine evidentiranja snimljenih veličina, odnosno obilježja. Sastavni je dio Metodike druge državne inventure šuma u BiH. Manual je namijenjen za obuku terenskih sekcija koje će vršiti taksaciona snimanja na terenu, kao kratki podsjetnik koji e koristiti tokom snimanja. Za potpuno razumijevanje metodike neophodno je proučiti cjelokupni materijal. Opisi pojedinih aktivnosti taksacionih snimanja na terenu, tj. naslovi pojedinih dijelova ovog manuala, usklađeni su sa obilježavanjem pojedinih polja u obrascima (formularima) za unos snimljenih podataka. To će olakšati razumijevanje pojedinih detalja u obrascima. Radni timovi imaju obavezu da sa sobom nose ovaj manual tokom rada na terenu. Nemaju pravo mijenjati bilo koje dijelove ili postupati suprotno objašnjenim postupcima rada tokom taksacionih snimanja. Šef sekcije je odgovoran za korektnu primjenu metodike prilikom taksacionih snimanja. Prije polaska na teren vođa snimačke grupe planira terenski rad pomoću karata, provjerava opasnost pristupa traktu zbog mina i priprema komplet opreme (mjerne instrumente, obrasce za snimanje, željezne markere i drugo) .

Downloads

Objavljeno

02. 06. 2008.

How to Cite

Lojo, A., Balić, B., Mekić, F., Beus, V., Koprivica, M., Treštić, T. ., Musić, J., Čabaravdić, A., & Hočevar, M. (2008). Državna inventura šuma - Bosna i Hercegovina - Faza 2 : manual - uputstvo za snimanja na terenu. Radovi Šumarskog Fakulteta Univerziteta U Sarajevu, 20(2), 1–82. https://doi.org/10.54652/rsf.2008.v2.i20.278

Most read articles by the same author(s)

<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >>