Međusektorska saradnja u upravljanju Nacionalnim parkom Un

Autor(i)

  • Mersudin Avdibegović Faculty of Forestry University of Sarajevo
  • Bruno Marić Faculty of Forestry University of Sarajevo
  • Dženan Bećirović Faculty of Forestry University of Sarajevo
  • Sabina Delić Faculty of Forestry University of Sarajevo
  • Senka Mutabdžija-Bećirović Faculty of Forestry University of Sarajevo

DOI:

https://doi.org/10.54652/rsf.2015.v45.i1.95

Ključne riječi:

Nature protection, protected areas, Bosnia and Herzegovina, participation, cross-sectoral cooperation, National park “Una”

Sažetak

UDK: 630*93:712.2(1-751.2)(497.6 Una)

Bosna i Hercegovina je zemlja koja je u protekle dvije decenije prošla kroz dinamične društvene, političke i ekonomske promjene koje su doprinijele rastu svijesti javnosti kada je u pitanju neophodnost zaštite nacionalnih prirodnih bogatstava. Činjenica da je Bosna i Hercegovina jedna od zemalja sa najmanjim procentom zaštićenih područja u Europi je uzrokovala pokretanje brojnih inicijativa za formiranje novih zaštićenih područja, kako bi se povećala površina pod formalnom zaštitom. U prošlosti su se odluke o proglašenju zaštićenih područja donosile na državnom nivou, po principu „od vrha prema dole“ i kao takve su se implementirale u praksi. U novije vrijeme procesi, kao što su razvoj demokracije, uspostavljanje međusektorske saradnje, jačanje interesnih grupa i jačanje nevladinog sektora su doprinijeli nastanku novog koncepta upravljanja prirodnim resursima, poznatog kao ”environmental governance”. Ovaj koncept se razlikuje od tradicionalnog hijerarhijskog odlučivanja na način da reducira i minimizira ovlasti državnih institucija, uz istovremeno zagovaranje međusektorske saradnje, participacije i usklađivanja aktivnosti svih interesnih grupa u zaštićenim područjima. U slučaju Nacionalnog parka "Una", fokus je na saradnji i zajedničkom djelovanju nevladinih i vladinih organizacija u cilju unapređenja stanja u konkretnom zaštićenom području.

Za potrebe ovoga rada provedena su kvalitativna istraživanja u dvije faze, uz korištenje metode direktnog intervjuisanja. Ukupno je intervjuisano 39 predstavnika interesnih grupa sa područja Unsko-sanskog kantona. U svrhu provođenja kvalitativnih istraživanja dizajnirana su dva odgovarajuća upitnika, kako bi se prikupili podaci o stavovima ključnih interesnih grupa po pitanju upoznatosti sa konceptom međusektorske saradnje, pretpostavkama za realiziranje koncepta međusektorske saradnje i uključenosti interesnih grupa u proces međusektorske saradnje i upravljanja Nacionalnim parkom "Una".

Sve interesne grupe nedvojbeno podržavaju međusektorsku saradnju kao jedan od ključnih principa u funkcioniranju Nacionalnog parka "Una" i imaju visok nivo usaglašenosti po pitanju njenog razumijevanja. Većina interesnih grupa podržava zaživljavanje Nacionalnog parka u punom kapacitetu i u tome prepoznaje šansu za razvoj kompletnog Unsko-sanskog kantona i unaprijeđenje kvaliteta življenja lokalnog stanovništva. U tom smislu, jačanje međusektorske saradnje predstavlja zajednički interes svih interesnih grupa. U smislu unaprijeđenja komunikacije i stvaranja pretpostavki za implementaciju međusektorske saradnje, preporučljivo bi bilo formiranje koordinacionog savjetodavnog tijela koje bi okupljalo predstavnike svih zainteresiranih strana. Takvo tijelo bi zasigurno doprinijelo usuglašavanju različitih interesa putem stalnih kontakata između svih interesnih grupa i osiguralo željeni nivo transparentnosti, ali bi također predstavljalo i svojevrsni forum za generiranje novih ideja u vezi Nacionalnog parka "Una".

Međusektorska saradnja je dugoročan proces koji pored vremena traži i značajna ulaganja ljudskih i materijalnih resursa. Konačno, treba naglasiti da ne postoji univerzalni model međusektorske saradnje, te da međusektorska saradnja u Nacionalnom parku "Una" treba u potpunosti uvažavati specifičnosti konkretnog područja i izražavati zahtjeve svih interesnih grupa.

References

AVDIBEGOVIĆ, M. (2001): The Application of FSC Principles as External Standards of Forest Certification in Bosnia and Herzegovina, Radovi Šumarskog Fakulteta Univerziteta u Sarajevu, Vol. 31, br. 1.

AVDIBEGOVIĆ, M., KRILAŠEVIĆ, E., SELMANAGIĆ, A. (2006): Collision between Regulations in Forest Laws and Environment Related Legislation in the Federation of Bosnia and Herzegovina, Legal Aspects of European Forest Sustainable Development. Proceedings of the VIII International Symposium, IUFRO 6.13.00, Department of Forest Law, Faculty of Forestry, Istanbul University.

AVDIBEGOVIĆ, M., ŠAKOVIĆ, Š., KORIČIĆ, Š. (2003): Međusektorski dijalog kao osnova za definiranje internih standarda certificiranja u šumarstvu BiH, Zbornik radova sa prvog Simpozijuma o veterinarstvu, poljoprivredi i šumarstvu u BiH, Šumarski Fakultet Univerziteta u Sarajevu.

BRAJIĆ, A., MUTABDŽIJA, S., AVDIBEGOVIĆ, M., MARIĆ, B., BEĆIROVIĆ, DŽ., GRAŠIĆ, T., NIKOLIĆ, V., NEVENIĆ R., PEZDEVŠEK MALOVRH, Š. (2011): Forest Related Legislation in Some Western Balkan Countries Reffering to Nature Protection Regulations, Radovi Šumarskog Fakulteta Univerziteta u Sarajevu, Vol. 41, br. 2.

CRESWELL, J. W. (2003): Research design: Qualitative, quantitative, and mixed method approaches, second edition, Sage Publications, Inc. USA.

DELIĆ, S., AVDIBEGOVIĆ, M., BEĆIROVIĆ, DŽ., MARIĆ, B., MUTABDŽIJA, S., BRAJIĆ, A. (2012): Decentralisation of the administration and management function in the forest sector of Federation B-H in the context of “forest governance”, IUFRO All Division 9 Conference, Sarajevo 9-11 May 2012, Book of Abstracts.

DUFFY, R. (2005): Global environmental governance and the challenge of shadow states: the impact of illicit sapphire mining in Madagascar. Development and change, 36 (5), 825-843.

GRAŠIĆ, T., RADOSAVLJEVIĆ, A., MUTABDŽIJA, S., BRAJIĆ, A., AVDIBEGOVIĆ, M. (2011): Recognizing forest governance principles in state forest service’s tasks prescribed by national forest legislation – case study Serbia, Proceedings from 13th International Symposium on Legal Aspects of European Forest Sustainable Development, IUFRO Research Group 9.06.00 Forest Law and Environmental Legislation, Kaunas, Lithuania, ISBN: 978-609-449-013-2.

KADIĆ, J., MARKOVIĆ, B. (2006): Zaštićena područja prirode u prostornom planu RS 2001-2015. Zbornik radova “Gazdovanje šumskim ekosistemima nacionalnih parkova i drugih zaštićenih područja”, Jahorina–NP Sutjeska, 305-312.

LAW ON NATIONAL PARK UNA 2008, Official gazette of the Federation of Bosnia and Herzegovina, number 44/08.

LOCKE, L. E, SPIRDUSO, W. W, & SILVERMAN, S. J. (2000): Proposals that work: A guide for planning dissertations and grant proposals (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.

MARIĆ B. (2013): Međusektorska saradnja u upravljanju zaštićenim područjima u Federaciji Bosne i Hercegovine - studij slučaja Nacionalni park "Una", Magistarski rad, Univerzitet u Sarajevu Šumarski fakultet, Sarajevo.

MARIĆ, B., AVDIBEGOVIĆ, M., BLAGOJEVIĆ, D., BEĆIROVIĆ, DŽ., BRAJIĆ, A., MUTABDŽIJA, S., DELIĆ, S. (2012): Conflicts between forestry and wood-processing industry in Bosnia-Herzegovina: reasons, actors and possible solutions, SEEFOR, Vol.3 No.1.

MARTINIĆ, I. (2010): Upravljanje zaštićenim područjima prirode, Univerzitet u Zagrebu, Šumarski fakultet.

MARTINIĆ, I.; PLETIKAPIĆ, Z.; KEROVEC, M. (2008): Realne opcije održivog razvoja u zaštićenim područjima s osvrtom na osmišljavanje održivog razvoja u NP Una. Zbornik radova međunarodne konferencije “Zaštićena područja u funkciji održivog razvoja “, Bihać.

MERRIAM, S. B. (1998): Qualitative research and case study applications in education. San Francisco: Jossey-Bass.

MUTABDŽIJA, S. (2012): Definiranje seta principa „Forest governance“ u šumarstvu Federacije Bosne i Hercegovine, Master rad, Šumarski fakultet Sarajevo.

MUTABDŽIJA, S. (2013): Cross-sectoral perception of forest governance concept in the Federation of Bosnia-Herzegovina, Master thesis, University of Sarajevo, Faculty of Forestry.

NONIĆ, D., GRUJIČIĆ, I., KRAJČIĆ, D. (2006): Zaštita prirode i šumarstvo u procesu pristupanja EU-okviri za primenu Natura 2000 u Srbiji. u: Međunarodna naučne konferencija Gazdovanje šumskim ekosistemima nacionalnih parkova i drugih zaštićenih područja. Tjentište-Jahorina, Bosna i Hercegovina, zbornik radova, 525-531.

OFFICIAL WEB SITE OF THE NATIONAL PARK UNA [Available at http://nationalpark-una.ba/eng/index.php].

REDŽIĆ, S. (2012): Biodiverzitet Bosne i Hercegovine – stanje, mogućnosti upotrebe i neophodnost održivog upravljanja Zbornik radova sa drugog međunarodnog kolokvijuma Biodiverzitet-Teorijski i praktični aspekti, Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine 22, 47-70.

SARVAŠOVÁ, Z., ŠÁLKA, J., DOBŠINSKÁ, Z. (2013): Mechanism of cross-sectoral coordination between nature protection and forestry in the Natura 2000 formulation process in Slovakia. Integrated land-use and regional resource management - A cross-disciplinary dialogue on future perspectives for a sustainable development of regional resources, Journal of Environmental Management September 2013 127 Supplement: S65-S72.

SELMANAGIĆ BAJROVIĆ, A., AVDIBEGOVIĆ, M. (2010): Advocacy coalitions as agents of change in climate change policymaking – a case study of Bosnia-Herzegovina, Radovi Šumarskog Fakulteta Univerziteta u Sarajevu, Vol. 40, br. 2.

SHANNON, M.A. (2003): Mechanisms for coordination. In: Dubé, Y.C. &Schmithüsen, F. (eds.) Cross-Sectoral Policy Impacts Between Forestry and Other Sectors. FAO Forestry Paper 142.FAO, Rome, pp.145-159.

STRINGER, L. C. PAAVOLA, J. (2013): Participation in environmental conservation and protected area management in Romania: A review of three case studies. Environmental Conservation; Vol. 40 Issue 2, p138-146, 9p.

THOMPSON, S. K. (2002): Sampling. 2nd edition New York: Wiley.

TOMIĆEVIĆ, J., SHANNON, M. A., VULETIĆ, D. (2010): Developing Local Capacity for Participatory Management of Protected Areas: The Case of Tara National Park. Šumarski list, Vol. 134 No. 9-10, pp. 503-515.

VULETIĆ, D., KRAJTER, S., KIŠ, K., POSAVEC, S., AVDIBEGOVIĆ, M., BLAGOJEVIĆ, D., MARIĆ, B., PALADINIĆ, E. (2009): Conflicts between forestry and nature protection – case studies of two nature parks in Croatia, Periodicum biologorum, Vol. 111., No. 4.

VULETIĆ, D., STOJANOVSKA, M., AVDIBEGOVIĆ, M., NEVENIĆ, R., PETROVIĆ, N., POSAVEC, S., HASKA, H., PERI, L., BLAGOJEVIĆ, D. (2010): Forest-related Conflicts in the South-east European Region: Regional aspects and case studies in Albania, Bosnia-Herzegovina, Croatia, Macedonia and Serbia, in Tuomasjukka, T. (ed.): Forest Policy and Economics in Support of Good Governance, EFI Proceedings No. 58.

Downloads

Objavljeno

01. 06. 2015.

How to Cite

Avdibegović, M. ., Marić, B. ., Bećirović, D. ., Delić, S. ., & Mutabdžija-Bećirović, S. . (2015). Međusektorska saradnja u upravljanju Nacionalnim parkom Un. Radovi Šumarskog Fakulteta Univerziteta U Sarajevu, 45(1), 66–86. https://doi.org/10.54652/rsf.2015.v45.i1.95

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>