ANALIZA RASTA ZELENE DUGLAZIJE (Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco.) U IUFRO POKUSU "GOSTOViĆ" ZAVIDOVIĆI

Autor(i)

  • Dalibor Ballian Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu
  • Todor Mikić Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu
  • Konrad Pintarić Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu
  • Milan Ščekić

DOI:

https://doi.org/10.54652/rsf.2003.v33.i1.216

Ključne riječi:

Pseudotsuga menziesii, Douglas fir, height, survival, volume

Sažetak

U okviru IUFRO programa za Duglaziju (Peudotsuga menziesii (Mirb. Franco.) 1972. godine zasađeno je više oglednih parcela. Među njima je i parcela "Gostović". Visina, DBH, opstanak, zapremina srednjeg stabla i ukupna zapremina sastojine po hektaru proučavana je u dobi od 32 godine.

Nađene su značajne razlike za visinu i DBH, ali ne i mnogo za ostale tri karakteristike. Provincije 19036 Alberni (Britanska Kolumbija-Kanada i 1100 Grand Ronde Agency (Oregon-SAD) bile su sa najboljom visinom, obimom i zapremine srednjeg stabla. Međutim, provincija 1099 Vasko Pine Grove (Vašington SAD) bila je najbolja u preživljavanju i zapremini sastojine po hektaru

References

Baliian, D., Mikic, T; Pintarić, K. (1996): Analiza uspijevanja pet provenijencija zelene duglazije (Psciulolsuga menziesii Mirb. fracolu pokusu Batalovo brdo. Šumarski list broj 9-10. st. 423-430, Zagreb,

Baliian, D.: Mikić, T., Pintarić, K. (2002): Analiza uspjevanja zelene duglazije (Psudostsugu menziesii Mirb. franco. ) u pokusu Blinje kod Kreševa, Kadov i Šumarskog fakulteta u šarajevu,1:9-18.

Durđevic, J ; Senic, P. (1986) Osobine zemljišta na slalnim oglednim plohama sa iluglazijom (Pseudozsunga menziesii Mirb. Franco) različitih provenijencija, Sarajevo.

Govedar, Z.; Baliian, D.; Mikic, T; Pintarić, K. (2003) Uspjevanje različitih provinijencija iufro zelene duglazije (Pseudotsuga menzesii Mirb. Franco.) na pokusnoj plohi "Crna lokva". Prosilva. Banja Luka u štampi,

Izetbegovic, S (1986) Prilog riješavanju problema rekonsrukcije degradiranih šuma. Naučni skup - Rekonstrukci|a degradirarnih šuma, sl. 1-7,Sarajevo.

Schober, 14 (1987) Ertragstafeln wichtiger Baumarten,. J.D. Sauerlander's Verlag. Frankfurt am Main,

Vidaković, M (1983): Četinjače, morfologija i varijabilnost, Sveučilišna naklada liber, Zagreb 1983.

Vicelj, Kitić, D (1983) Kulture duglazije (Pseudotsuga menziesii (Mirb) Franco) u različitim stanišnim uslovimaa Sr Srbije. Instittut za šumarstvo i drvnu industriju Beograd. Posebna izdanja br 40. Beograd

Downloads

Objavljeno

01. 12. 2003.

How to Cite

Ballian, D., Mikić, T., Pintarić, K., & Ščekić, M. (2003). ANALIZA RASTA ZELENE DUGLAZIJE (Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco.) U IUFRO POKUSU "GOSTOViĆ" ZAVIDOVIĆI. Radovi Šumarskog Fakulteta Univerziteta U Sarajevu, 33(1), 55–63. https://doi.org/10.54652/rsf.2003.v33.i1.216

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 > >>