ANALIZA USPIJEVANJA ŠEST VRSTA ČETINARA NA PODRUČJU GOSTOVIČKE RIJEKE

Autor(i)

  • Aida Ibrahimspahić Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu
  • Dalibor Ballian Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu
  • Safet Gurda Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu

DOI:

https://doi.org/10.54652/rsf.2006.v36.i1.189

Ključne riječi:

četinari, broj stabala, prsni prečnik, visina, zapremina, proizvodne karakteristike

Sažetak

UDK 630*5:582.4(497.6)

Dugo prisutan problem u šumarstvu BiH je velika zastupljenost slabo produktivnih, uglavnom nekvalitetnih izdanačkih šuma ili neobraslih površina. Na oko 50% šumskih površina u BiH proizvodni potencijal staništa ne koristi se optimalno, odnosno ne proizvodi se maksimalna količina kvalitetnog drveta. Jedna od primjenjivanih mjera za prevazilaženje ovog problema je unošenje i podizanje zasada autohtonih i alohtonih vrsta drveća koje se odlikuju brzim rastom i kvalitetnim drvetom. Podignuti su brojni zasadi smrče (Picea abies Karst.), bijelog (Pinus sylvestris L.) i crnog bora (Pinus nigra Arn.), te u manjem broju zelene duglazije (Pseudotsuga mensiesii Franco.), evropskog (Larix europaea L.) i japanskog ariša (Larix leptolepis Gord.) i američkog borovca (Pinus strobus L.). Postignuti rezultati su zbog nedostatka iskustva bili različiti. Provedena su istraživanja proizvodnih i strukturnih karakteristika zasada smrče, bijelog i crnog bora u BiH, dok su za alohtone vrste drveća istraživanja provedena samo parcijalno. Prilog tom istraživanju je i istraživanje predstavljeno u ovom radu.

Cilj ovog rada je analiza i ocjena proizvodnosti šest vrsta četinara (3 autohtone i 3 alohtone) u komparativnom ogledu na području Gostovićke rijeke.

References

BALLIAN, D., MIKIĆ, T., PINTARIĆ, K. (1999): Analiza uspijevanja 5 provenijencija zelene duglazije (Pseudotsuga menziesii Mirb. Franco.) u pokusu Batalovo brdo. Šumarski list, br. 9-10, CXXIII, str. 423-430. Zagreb.

BALLIAN, D., MIKIĆ, T., PINTARIĆ, K., ŠČEKIĆ, M. (2003): Analiza rasta zelene duglazije (Pseudotsuga menziesii Mirb. Franco.) u IUFRO pokusu «Gostović» Zavidovići. Radovi.

BALIĆ, B. (2003): Model rasta i prirasta jednodobnih nenjegovanih šumskih zasada bijelog bora (Pinus sylvestris L.) na karbonatnim supstratima u Bosni. Magistarski rad. Šumarski fakultet. Sarajevo.

BEZAK, K. (1992): Tablice drvnih masa cera, crnog bora i običnog bora. Radovi Šumarskog instituta Jastrebarsko. Zagreb.

EKINOVIĆ, S. (1997): Metode statističke analize u Microsoft Exscel-u. Mašinski fakultet. Zenica.

IBRAHIMSPAHIĆ, A. (2004): Regresione analize proizvodnih karakteristika jednodobnih nenjegovanih šumskih zasada crnog bora (Pinus nigra Arn.) na karbonatnim supstratima u Bosni. Magistarski rad. Šumarski fakultet. Sarajevo.

KOPRIVICA, M. (1997): Šumarska biometrika. Institut za šumarstvo Beograd. Knjiga I. Beograd.

MAUNAGA, Z. (1989): Proizvodne i strukturne karakteristike jednodobnih sastojina crnog bora (Pinus nigra Arn.) U Hercegovini. Magistarski rad. Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu.

ORLIĆ, S. ET AL. (1995): Uspijevanje šest vrsta četinjača u području bujadica i vriština. Šumarski list, br. 5-6, CXIX, str. 169-178. Zagreb.

ORLIĆ, S. ET AL. (1997): Uspijevanje šest vrsta četinjača na lesiviranom tlu na području Bjelovara. Šumarski list, br. 7-8, CXXI, str. 361-370. Zagreb.

PINTARIĆ, K. (2002): Šumsko-uzgojna svojstva i život važnijih vrsta šumskog drveća. Udruženje šumarskih inženjera i tehničara Federacije Bosne i Hercegovine.

SCHOBER, R. (1975): Ertragstafeln wichtiger Baumarten. J.D. Sauerländer’s Verlag. Frankfurt am Main.

(1986) Dugoročni program razvoja šumarstva u BiH za period od 1986. do 2000.godine. Republički Komitet za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu. Sarajevo.

Downloads

Objavljeno

01. 12. 2006.

How to Cite

Ibrahimspahić, A., Ballian, D., & Gurda, S. (2006). ANALIZA USPIJEVANJA ŠEST VRSTA ČETINARA NA PODRUČJU GOSTOVIČKE RIJEKE. Radovi Šumarskog Fakulteta Univerziteta U Sarajevu, 36(1), 57–67. https://doi.org/10.54652/rsf.2006.v36.i1.189

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 > >>