FLORISTIČKI SASTAV I FITOCENOLOŠKE KARAKTERISTIKE ZAJEDNICE KITNJAKA ( Q. petraea ( M. ) Leibl. ) NA GABRU U PODRUČJU JABLANICE

Autor(i)

  • Sead Vojniković Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu

DOI:

https://doi.org/10.54652/rsf.2001.v31.i1.229

Sažetak

Submediteranske šume hrasta kitnjaka u Sloveniji i Italiji opisane su kao asocijacija Seslerio autumnalis - Quercetum petraeae Pold. (1964.) 1982.
Slična studija izvedena je u submediteranskim šumama hrasta kitnjaka na jugu Bosne i Hercegovine.
Prvi rezultati našeg rada prikazani su u ovom radu (floristički sastav asocijacija i elementi fitosocioloških zajednica).
Ovi rezultati su upoređeni sa ostalim šumama hrasta kitnjaka u Bosni i Hercegovini koje su prethodno proučavane.

References

Čičić, S., Pamić, J. ( 1978 ): Geologija Bosne i Hercegovine - magmatizam i meta logenija; "Geoinženjering " OOUR Institu t za geologiju; Ilidža-Sarajevo; str. 51-60

Oberdorfer, E. ( 1994 ): Pflanzen-soziologische Exursionsflora 7. Aulage; Verlag Eugen Ulmer; Stuttgart

Poldini, L. ( 1964 ): Die Wald - und Wiesenvegetation auf Flyschboden am Trieste Golf; Acta Botanica Croatica, Mitteilungen - Ber Ostalpin - Dinarischen Sekcion, Der internacionale Vereinigung fuer Vegetationskunde, Vol.4, Zagreb; str.: 95-98

Poldini, L. ( 1982 ): Ostrya carpinifolia - Reiche Waelder und Gebuesche von Julisch - Venecien (no - Italien) und Nachbargebieten; Studia geobotanica; 2:69-122; Trieste; str.: 69-122

Stefanović, V. ( 1984 ): Cenohorološki odnosi kitnjakovih šuma (Quercetum petraeae sens. lat.) u Bosni i Hercegovini; Bilten-Društva ekologa Bosne i Hercegovine; Serija B- Br. 2, Knj. 1; Sarajevo; str.: 203 - 210

Wraber, M. ( 1968 ): Kratek prikaz vegetacijske odeje v slovenski Istri; Proteus, 30 ( 7 ); Ljubljana, str.: 182-188

Zupančič, M. ( 1997 ): (Sub)mediteranski flomi element v gozdni vegetaciji submediteranskega flornega obmocja Slovenije; Razprave IV. Razreda SAZU; XXXVI II-9; Ljubljana; str.: 257-298

Zupančič, M. ( 1999 ): Novosti o gozdno-grmišcni vegetaciji slovenskega submedterana; Razprave IV razreda SAZU; XL-8; Ljubljana; str.: 195-313.

Downloads

Objavljeno

01. 12. 2001.

How to Cite

Vojniković, S. (2001). FLORISTIČKI SASTAV I FITOCENOLOŠKE KARAKTERISTIKE ZAJEDNICE KITNJAKA ( Q. petraea ( M. ) Leibl. ) NA GABRU U PODRUČJU JABLANICE. Radovi Šumarskog Fakulteta Univerziteta U Sarajevu, 31(1), 35–40. https://doi.org/10.54652/rsf.2001.v31.i1.229

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>