Endemični rakušac Niphargus ilidzensis Shäfferna 1922, (Crustacea: Amphipoda) u okviru zaštićenog područja Kantona Sarajevo

Autor(i)

  • Sadbera Trožić-Borovac Faculty of Sciences University of Sarajevo
  • Lara Bašić Faculty of Sciences University of Sarajevo
  • Dubravka Hafner Agromeditereannean Faculty, University of Džemal Bijedić, Mostar
  • Aldijana Mušović Faculty of Sciences University of Sarajevo

DOI:

https://doi.org/10.54652/rsf.2012.v42.i2.124

Ključne riječi:

biodiversity, protect area, new habitat, species, water quality

Sažetak

UDK 574.587:595.371(497.6 Sarajevo)

         595.371:502.17(497.6 Sarajevo)

Rad je rezultat terenskih istraživanja u periodu 2009-2010. godine u izvorima na prostoru zaštićenog područja Vrela Bosne i izvoru Blažuj. Uzorkovanje je izvršeno metodologijom za uzorkovanje bentosa, a izvršena je analiza sastava fitobentosa i makrozoobentosa. Uzorci su sa terena u svježem stanju preneseni u laboratorij na Prirodno- matematičkom fakultetu Odsjek za biologiju gdje je izvršena separacija vrsta i fiksacija u 70% etil-alkoholu. Uzorci fitobentosa su pripremljeni za daljnu obradu, pravljenja trajnjih preparata za determinaciju dijatomeja. Jedinke vrste Niphargus illidzensis Schäferna 1922 su konzervirane u zbirci za ahordate. Izvršeno je mjerenje jedinki i disekcija gnatopoda, telzona koji su zatim fotografisani mikroskopom OLYMPUS BX 41 DP12. Determinacija jedinki rakušca izvršena je prema radu: KARAMAN, G., 1973 (1974): Contribution to the knowledge of the Amphipoda. Two subterranean Niphargus species from Yugoslavia, N. stankoi, n. sp. and N. ilidzensis Schaferna (fam. Gammaridae). Glas. Republ. Zavoda Zast. Prirode- Prirodnjačkog muzeja Titograd, 6, 35-57.

Rezultati analize sastava bentosa na sva tri istraživana vodna ekosistema ukazuju na čiste ili oligosaprobne vode, sa stabilnim i niskim vrijednostima temperature. Najveći broj jedinki konstatovan je u uzorcima makrozoobentosa potoka Stojčevac gdje su izmjerene najveće jedinke mužjaka (22 mm). Prema dosadašnjim podacima sa područja vrela Bosne izmjerene su jedinke mužjaka od 20 mm, a ova vrsta je nađena i kod Beograda (Topčider i Avala). Pored uvjeta u kojima obitava vrsta, morfometrijskih mjerenja glavni naglasak u radu dat je novom habitatu u kom je konstatovana ova endemična vrsta rakušaca familije Niphargidae. Izvor na području Blažuja je izvan granica zaštićenog područja ali je podzemnim vodama blisko vezan za naznačeno područje. Ovo su prvi podaci o ovoj endemičnoj vrsti sa područja na kojem je prvi put opisana, nakon dužeg vremena. U radu je iznijet po prvi put potpuni popis vrsta roda Niphargus sa područja Bosne i Hercegovine koji je rezultat istraživanja do 2012. godine (22 vrste).

References

AUBERT, J. (1959): Insecta Helvetica. Plecoptera. Impremerie la concorde, 1: 1-140, Lausannae.

BARNFEIND, E., HUMPESCH, U.H. (2001): Die Eintagsfliegen Zentraleuropas (Insecta: Ephemeroptera): Bestimmung und Ökologie. Verlag des Naturhistorischen Museums Wien. 237 pp.

CONSIGLIO, C. (1980): Guide per il riconoscimento delle specie animali delle acque interne Italiane: Pleotteri (Plecoptera). Consiglio Nacionale delle Richerce, s.l.

DOBREANU & MANOLOCHE, 1939. ELIOT, J. M. & MANN, K. H. (1979): A key to the British Association, Ambleside, Scienific Poblication.

FIŠER C, SKET B, STOCH F. (2006). Distribution of four narrowly endemic Niphargus species (Crustacea: Amphipoda) in the western Dinaric region with description of a new species. Zoologischer Anzeiger 245: 77-94.

GLEDHILL, T., SUTCLIFFE, W., WILIAMS, W. D. (2001): British Freshwater Crustacea Malacostraca, A key with ecological notes. Freshwater Biological Association, publication 52.

GLÖER, P. (2001): Die Süfswassergastropoden Nord-und Mitteleuropas. Conch Books. Die Tierwelt Deutschlands, 328 pp

HYNES, H.B.N. (1993): Adults and nymphs of British stoneflies (Plecoptera). A key.

Freshwater Biological Association. Ambleside, Scienific Poblication.17,

KARAMAN, G. (1993): Fauna d’Italia (31): Crustacea Amphipoda (d’acqua dolce). Edizioni calderini,

KARAMAN, G. S. (1974): Catalogus Faunae Jugoslaviae. Srpska akademija nauka, Beograd.

KARAMAN, G. 1973 (1974): Contribution to the knowledge of the Amphipoda. Two subterranean Niphargus species from Yugoslavia, N. stankoi, n. sp. and N. ilidzensis Schaferna (fam. Gammaridae). Glas. Republ. Zavoda Zast. Prirode- Prirodnjačkog muzeja Titograd, 6, 35-57.

KARAMAN, S. (1932): O našim malim vrstama rakušaca iz roda Niphargus. Srpska Akademija Nauka, Posebna Izdanja knj.158, Odelenje Prirodno-matematičkih nauka, Beograd, 2: 87-100, figs. 1-13.

KARAMAN, S. (1950a): O jednom nifargusu iz naših močvara. Srpska Akademija Nauka, Posebna Izdanja knj.158, Odelenje Prirodno-matematičkih nauka, Beograd, 2: 11-20, 26-32, figs. 1-12.

KARAMAN, S. (1950b): Amfipoda Male Azije I. Srpska Akademija Nauka, Posebna Izdanja knj.158, Odelenje Prirodno-matematičkih nauka, Beograd, , 2: 33-46, figs. 1-18

KARAMAN, S. (1950c): Niphargus ilidzensis Schaeferna i njegovi srodnici u Jugoslaviji. Srpska Akademija Nauka, Posebna Izdanja knj.158, Odelenje Prirodno- matematičkih nauka, Beograd, , 2: 51-86, figs. 1-40.

NILSSON, A. (1950): (Aquatic Insects of North Europe (Volume 1). Apollo Books. Stenstrup Denmark, 440 pp. 1996 ISBN 87-88757-09-9

NILSSON, A. (1997): Aquatic Insects of North Europe – Odonata i Diptera (Volume 2). Apollo Books. Stenstrup Denmark, 274 pp., ISBN 8757-15-3

STUDEMAN, D., LANDOLT, P., SARTORI, M., HEFTI, D., TOMKA, I. (1992): Ephemeroptera, Insecta Helvetica, Fauna (9). Sociètè entolomogique suisse.

TROŽIĆ-BOROVAC, S., HAFNER, D. (2004): Fitobentos i zoobentos hidroekosistema šireg područja Vrela Bosne u ocjeni kvaliteta vode. Voda i mi, Časopis javnog preduzeća za „Vodno podučje sliva rijeke Save”, Sarajevo, 37: 18-26.

TROŽIĆ-BOROVAC, S. ET ALL. (2010): Biološki monitoring površinskih voda slivova rijeke Neretve i Cetine u FBiH. Agencija za slivno područje Jadranskog mora. Mostar

VADER, W. (2005a): How Many Amphipod Species? U: Poster Presented at XII International Amphipod Colloquium, Cork, Ireland.

VADER, W. (2005b): New amphipod species described in the period 1974-2004. U: Amphipod Newsleter, vol.28

WARINGER, J., GRAF, W. (1997): Atlas der Österreichsshen köcerfliegenlarven: unter Einschluβ der angrenzenden Geibiete. Facultas Universitätsverlag, Wien,

WALLACE, I.D., WALLACE, B.B., PHILIPSON, G.N. (1990): A key the case –bearing caddis larvae of Britain and Irland. Freshwater Biological Association, Ambleside, Scientific Publication, 51

WEGL, R. (1983): Index fur die Limnosaprobitat. Wasser und Abwasser, 26: 1-1.

ŽGANEC, K. (2009): Rasprostranjenost i ekologija nadzemnih rakušaca (Amphipoda:Gammaroidea) slatkih i bočatih voda Hrvatske. Prirodoslovno- matematski fakultet Zagreb. Doktorska disertacija

Downloads

Objavljeno

01. 12. 2012.

How to Cite

Trožić-Borovac, S. ., Bašić, L., Hafner, D. ., & Mušović, A. . (2012). Endemični rakušac Niphargus ilidzensis Shäfferna 1922, (Crustacea: Amphipoda) u okviru zaštićenog područja Kantona Sarajevo. Radovi Šumarskog Fakulteta Univerziteta U Sarajevu, 42(2), 73–87. https://doi.org/10.54652/rsf.2012.v42.i2.124

Most read articles by the same author(s)