ISSN: 1512-5769
E-ISSN: 2490-3183

Etika objavljivanja časopisa

Objavljivačka etika i izjava o nesavjesnoj praksi za časopis Radovi Šumarskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu

Ove su izjave formulirane na temelju postojećih pravila Elseviera i COPE-ovih Smjernica najbolje prakse za urednike časopisa.

Etičke smjernice za objavljivanje časopisa

Ove su smjernice u skladu s postojećim pravilima Elseviera.

Šumarski fakultet Univerziteta u Sarajevu, kao izdavač časopisa “Radovi”, preuzima na sebe brigu o svim fazama izdavanja. Predani smo poštivanju etičkih standarda i ispunjavanju svojih odgovornosti.

Osiguravamo da oglašavanje, ponovno štampanje ili druge komercijalne aktivnosti ne utječu na uredničke odluke.

 

  1. Dužnosti Uredništva

Ove se smjernice temelje na postojećim pravilima Elseviera i COPE-ovim Smjernicama najbolje prakse za urednike časopisa.

Odluke o objavljivanju

Glavni urednik i/ili odgovorni urednik (u daljnjem tekstu: urednici) u dogovoru s glavnim urednikom odgovorni su za određivanje pristiglih članaka koji će biti objavljeni. Urednici ocjenjuju rukopise na temelju njihovog intelektualnog sadržaja, ne uzimajući u obzir faktore kao što su rasa, spol, seksualna orijentacija, vjerska uvjerenja, etničko porijeklo, državljanstvo ili politička filozofija autora.

Povjerljivost

Urednici i uredništvo trebaju postupati s predanim rukopisima uz najveću povjerljivost, razmjenjujući informacije samo s ovlaštenim osobama kao što su autor za dopisivanje, recenzenti, potencijalni recenzenti, drugi urednički savjetnici i izdavač, ako je potrebno za recenziju i postupak objavljivanja. Time se osigurava poštovanje prava autora i integriteta naučne publikacije.

Otkrivanje i sukobi interesa

Urednici ne smiju koristiti neobjavljene materijale iz dostavljenih rukopisa u vlastitim istraživanjima bez izričitog pismenog pristanka autora. Također bi se trebali suzdržati od korištenja povlaštenih informacija dobivenih putem recenzije za osobnu korist. Urednici bi trebali otkriti sve sukobe interesa i povući se iz rukovanja rukopisima koji uključuju takve sukobe.

Uključivanje i suradnja u istragama

Urednici moraju odmah odgovoriti na etičke pritužbe u vezi s predanim rukopisima ili objavljenim radovima, u suradnji s izdavačem (ili društvom). Mjere odgovora mogu uključivati kontaktiranje autora, procjenu pritužbi i, ako je potrebno, izdavanje ispravaka, povlačenja, izražavanje zabrinutosti ili druge relevantne radnje.

 

  1. Dužnosti autora

Ove su smjernice usklađene s postojećim pravilima Elseviera.

Standardi obajvljivanja

Autori bi trebali pružiti tačan prikaz svog istraživanja i njegovog značaja, prezentirajući temeljne podatke tačno i s dovoljno detalja za ponavljanje istraživanja.

Lažne ili netačne izjave

Autori moraju izbjegavati davanje lažnih ili svjesno netačnih izjava jer je takvo ponašanje neetično i neprihvatljivo.

Prikaz i stručna publikacija

Autori bi trebali osigurati da su pregledni članci tačni i objektivni, dok su urednička mišljenja jasno označena kao takva.

Pristup i zadržavanje podataka

Od autora se može zahtijevati da dostave neobrađene podatke za recenzje i trebaju biti spremni učiniti te podatke javno dostupnima. Oni bi trebali čuvati podatke razumno vrijeme nakon objave.

Originalnost i plagijat

Autori moraju osigurati da je njihov rad originalan i ispravno citiran, izbjegavajući sve oblike plagijata. Svi prijavljeni radovi podliježu obaveznoj provjeri na potencijalni plagijarizma korištenjem softvera za otkrivanje plagijata na Univerzitetu u Sarajevu.

https://unsa.ba/o-univerzitetu/propisi/pravilnik-o-nacinu-koristenja-softvera-za-detekciju-plagijarizma

Plagijat u svim svojim oblicima predstavlja neetičko izdavačko ponašanje i neprihvatljiv je.

Višestruka publikacija

Autori ne bi trebali podnositi u osnovi ista istraživanja u više časopisa istovremeno, niti bi trebali objavljivati prethodno objavljene radove bez odgovarajućeg citiranja.

Priznavanje izvora

Autori moraju propisno priznati rad drugih i dobiti dopuštenje za korištenje privatnih ili povjerljivih informacija.

Autorstvo

Autorstvo treba ograničiti na one koji su značajno pridonijeli studiji, s navedenim svim odgovarajućim koautorima i u skladu s konačnom verzijom rada. Tamo gdje postoje drugi koji su sudjelovali u određenim značajnim aspektima istraživačkog projekta, njima treba odati priznanje ili ih navesti kao saradnike. Autor za korespondenciju treba osigurati da su svi odgovarajući koautori uključeni u rad, te da su svi koautori vidjeli i odobrili konačnu verziju rada te da su pristali na njegovo podnošenje za objavljivanje.

Opasnosti i ljudi ili životinje

Autori moraju jasno identificirati sve opasnosti u svom radu i osigurati usklađenost s relevantnim zakonima i institucionalnim smjernicama u vezi s ljudskim ili životinjskim subjektima.

Sukobi interesa

Autori bi trebali otkriti sve financijske ili materijalne sukobe interesa koji bi mogli utjecati na njihov rad, kao i sve izvore financijske potpore. Potencijalni sukobi interesa trebali bi se otkriti u najranijoj mogućoj fazi.

Temeljne pogreške

Autori su dužni odmah obavijestiti urednike o značajnim pogreškama u objavljenom radu i surađivati u izdavanju opoziva ili ispravaka kada je to potrebno.

 

  1. Dužnosti recenzenata

Ove su smjernice u skladu s postojećim pravilima Elseviera i COPE-ovim Smjernicama najbolje prakse za urednike časopisa.

Doprinos uredničkim odlukama

Stručna recenzija pomaže urednicima u donošenju uredničkih odluka i pomaže autorima da poboljšaju svoj rad. Svi znanstvenici trebaju pravedno doprinijeti procesu recenziranja.

Časopis Radovi otvoren je za sve koji žele doprinijeti poštenom i kvalitetnom procesu recenziranja.

Brzina

Recenzenti bi trebali odmah obavijestiti urednike ako nisu u mogućnosti pregledati rukopis na vrijeme ili se osjećaju nekvalificiranima za recenziranje istraživanja.

Povjerljivost

Recenzenti moraju tretirati rukopise kao povjerljive dokumente i suzdržati se od raspravljanja o njima bez ovlaštenja.

Objektivnost

Recenzije trebaju biti objektivne, bez osobne kritike autora.

Priznavanje izvora

Recenzenti bi trebali identificirati relevantne objavljene radove i otkriti sva preklapanja između rukopisa koji se recenzira i drugih objavljenih radova ako imaju takvo osobno saznanje.

Otkrivanje i sukob interesa

Recenzenti ne smiju koristiti neobjavljene materijale za vlastita istraživanja bez pismenog dopuštenja autora. Privilegirane informacije ili ideje dobivene recenzijom moraju se čuvati u tajnosti i ne smiju se koristiti za osobnu korist.

Novi broj

Volume 53,

Issue 2,

2023