Analiza iskorištenosti biomase nadzemnog dijela bukve (Fagus sylvatica L.) u šumskom odjeljenju 92, G.J. ,,Žuća – Ribnica“

Autor(i)

  • Safet Gurda Faculty of Forestry University of Sarajevo
  • Neđad Bašić Faculty of Forestry University of Sarajevo
  • Dževada Sokolović Faculty of Forestry University of Sarajevo
  • Jelena Knežević Faculty of Forestry University of Sarajevo
  • Seid Hajdarević Faculty of Mechanical Engineering University of Sarajevo
  • Ševal Delić

DOI:

https://doi.org/10.54652/rsf.2018.v48.i1.50

Ključne riječi:

forest biomass, beech, trunk, branches, bark

Sažetak

630*8:620.95(497.6 Kakanj)

620.9:582.632.2(497.6 Kakanj)

Veliki potencijali energije iz obnovljivih izvora se nalaze u biomasi, a posebno šumskoj biomasi. Pod šumskom biomasom se podrazumijevaju nadzemni dijelovi stabla, a to su: deblo, krošnja sa lišćem/iglicama, kora, sjeme i šišarice. Iako je biomasa, panj se ne koristi u prirodnim šumama.

Bukva (Fagus sylvatica L.) dominira u šumama Bosne i Hercegovine i predstavlja važnu sirovinu u proizvodnji šumskih sortimenata. Nakon sječe, izrade i privlačenja bukovih sortimenata u sječini ostane značajna količina neiskorištene drvne mase, koja je energetski potencijal iz obnovljivih izvora. Zbog toga je cilj ovog rada utvrditi sveukupnu količinu biomase bukve u odjelu 92, odsjek „a“, GJ „Žuća-Ribnica“, ustanoviti količinu šumske biomase (deblovinu koja ostaje iza sječe i grane - drvna masa iznad 7 cm), ustanoviti količinu šumske biomase  (drvna masa od 3 do 7 cm)  te količinu kore. Istraživanje je provedeno na 60 stabala bukve. Zapremina drveta debla i kore debla utvrđena je metodom sekcioniranja, a masa grana utvrđena je vaganjem. Izjednačene vrijednosti zapremine drveta debla i kore debla pretvorene su u masu suhe tvari .

Na osnovu rezultata istraživanja utvrđeno je da se u odjelu 92, odsjek „a”, GJ „Žuća-Ribnica“ iskoristi 73% (1.605,24 tona) drvne biomase bukve, dok u šumi ostane neiskorišteno 27% (582,59 tona). Što pokazuje da veliki energetski potencijal iz biomase bukve ostaje neiskorišten.

References

AGIĆ, S., STIFF, G. (2009): Uvod u obnovljive energije, vodič za profesore učenike i ostale (Introduction to renewable energy, guide for professors, students and others), Centre for Ecology and Energy, Tuzla, page 7.

BAJIĆ, V., DANILOVIĆ, M., GAČIĆ, D., STEFANOVIĆ, D., KRAJNC, N., DOLENŠEK, M. (2007): Korišćenje nekih resursa u šumama hrasta kitnjaka, Hrast kitnjak u Srbiji, Monografija (Utilisation of some resources in forests of sessile oak, Sessile oak in Serbia, Monography) Forestry Faculty in Belgrade, Belgrade, pages 1 – 498.

BOJANIN, S. (1987): Korišćenje biomase stabala iz prorednih sastojina (Utilisation of tree biomass from thinning assortments), Yugoslav agriculture-forestry centre, Korišćenje šumske biomase za energetiku, Informacije za tehniku i tehnologiju u šumarstvu (Utilisation of forest biomass for energetics, Information for technique and technology in forestry), Volume I, pages 173-189.

BURA, D. (1987): Korišćenje šumske biomase za energetiku (Utilisation of forest biomass for energetics); Yugoslav agriculture-forestry centre, Belgrade.

CIENCIALA, E., CERNY, M., APLTAUER, J., EXNEROVA, Z. (2006): Biomass functions applicable to European beech. J. For. Sci. 51: 147–154.

CHAKRABORTY, T., SAHA, S., REIF, A. (2016): Biomass equations for European beech growing on dry sites, iForest (early view), doi: 10.3832/ifor1881-009 [online 2016-06-17].

DELIĆ, Š. (2014): Analiza iskorištenosti biomase nadzemnog dijela bukve (Fagus sylvatica L.) u G.J. ,,Žuća – Ribnica“ na ŠGP ,,Kakanj“. Završni rad II ciklusa studija (Analysis of utilisation of biomass of aboveground part of beech in MU “Žuća-Ribnica” on FMA “Kakanj”. Final work of the 2nd cycle of the studies), Forestry Faculty University in Sarajevo.

DANILOVIĆ, M., ILIĆ, M. (2006): Savremene tehnologije iskorišćavanja šumske biomase za energiju, Traktori i pogonske mašine (Modern technologies of utilisation of forest biomass for energy, Tractors and power driven machines), number 11, 3 – 4, pages 121 – 128.

DIMITRI, L. (1987): Proizvodnja šumske biomase gajenjem brzorastućih vrsta drveća u kratkoj ophodnji (Production of forest biomass by raising fast growing tree species in short rotation), Yugoslav agriculture-forestry centre, Korišćenje šumske biomase za energetiku, Informacije za tehniku i tehnologiju u šumarstvu (Utilisation of forest biomass for energetics, Information for technique and technology in forestry), Volume II, pages 59-67.

DOMAC, J., BERONJA, M., FIJAN, S., JELAVIĆ, B., JELAVIĆ, V., KRAJNC, N., KAJBA, D., KRIČKA, T., KRSTULOVIĆ, V., PETRIĆ, H., RAGUZIN, I., RISOVIĆ, S., STANIČIĆ, L., ŠUNJIĆ, H. (2001): BIOEN – Program korištenja energije biomase i otpad, Nove spoznaje i provedba (Program of utilisation of biomass and waste energy, New knowledge and implementation), Energetics Institute “Hrvoje Požar” Zagreb, pages 1 – 144.

DOMAC, J., KRAJNC, N., RISOVIĆ, S., MYLES, H., ŠEGON, V. (2004): Modeliranje socijalno-gospodarskih aspekata uporabe energije biomase (Modelling of social-management aspects of utilisation of biomass energy), Social ecology, Zagreb, Vol. 13 (2004), No. 3 – 4, pages 365 – 377.

DOMAC, J., RISOVIĆ, S., SEVER, S. (2005): Strategija dobivanja šumske biomase u Republici Hrvatskoj do 2030. godine (Strategy of gaining forest biomass in Republic of Croatia until 2030), Forestry Mechanisation 2001 – 2004, Special addition of the magazine “Nova mehanizacija šumarstva”, number 1, pages 81 – 86.

DOMAC, J., RISOVIĆ, S., ŠEGON, V., PENTEK, T., ŠAFRAN, B. PAPA, I. (2015): Može li biomasa pokrenuti energijsku tranziciju u Hrvatskoj i jugoistočnoj Europi? (Can biomass trigger an energy-wise transition in Croatia and rest of South-Eastern Europe?). Forest sheet, 139 (11/22), Zagreb, pages 561-569.

DOLOČEK, V., KARABEGOVIĆ, I. (2011): Biomasa kao energetski potencijal o izvora obnovljivih izvora energije u Bosni i Hercegovini (Biomass as energy potential from renewable energy sources in Bosnia and Herzegovina).

FAO/ECE. (2001): UWET-Unified wood energy terminology UWET, Wood Energy, Publications on Wood, Energy and Climate Change. (www.FAO.org/Forestry).

GLAVONJIĆ, B. (2009): Wood energy: Definition, objectives and challenges in South East Europe. Workshop: Policy option for wood energy, Cavtat, Croatia.

GOGLIA, V., HORVAT, D., RISOVIĆ, S., SEVER, S. (1996): Sadašnjost i budućnost korištenja šumske biomase u Hrvatskoj (Present and future of utilisation of forest biomass in Croatia), Forest sheet, numbers 3-4, Zagreb, pages 163–169.

HAKKILA, P. (1987): Korišćenje biomase stabala iz prorednih sastojina (Utilisation of tree biomass from thinning assortments), Yugoslav agriculture-forestry centre, Utilisation of forest biomass for energetics, Information for technique and technology in forestry, Volume II, pages 7-18.

HAMILTON, D. (1987): Nove mašine za iskorišćavanje otpadaka od seče koji se zadržavaju na zemlji (New machines for utilisation of felling remains that stays on the ground), Yugoslav agriculture-forestry centre, Utilisation of forest biomass for energetics, Information for technique and technology in forestry, Volume II, pages 44-50.

HUSIKA, A. (2010): Biomass energy Resources in Bosnia and Herzegovina, International conference on renewable sources of energy in SEE, Skopje, Macedonia.

JELIČIĆ, V. (1987): Otvaranje šuma kao preduslov za transport i korišćenje biomase (Opening of forest as pre-condition for transport and utilisation of biomass), Yugoslav agriculture-forestry centre, Utilisation of forest biomass for energetics, Information for technique and technology in forestry, Volume I, pages 145-153.

JOVANOVIĆ, B., GURDA, S., MUSIĆ, J., BAJRIĆ, M., LOJO, A., VOJNIKOVIĆ, S., ČABARAVDIĆ, A. (2005): Šumska biomasa – potencijalni izvor obnovljive energije u Bosni i Hercegovini (Forest biomass – potential source of renewable energy in Bosnia and Herzegovina), Sarajevo: Forestry Faculty, Special edition no. 19. pages 1 – 136.

KOPRIVICA, M., MATOVIĆ, B., JOVIĆ. Đ. (2009): Procena biomase submontane visoke šume bukve (Assessment of biomass of sub-mountain beech high forest), Institute for forestry, Special edition no. 6. pages 161-170. Belgrade, Serbia.

KOPRIVICA, M., MATOVIĆ, B., VUČKOVIĆ, M., STAJIĆ, B. (2013): Estimation of biomass and carbon stock in unevenaged beech stands in eastern Serbia, Allg. Forst- u. J.-Ztg., 184. Jg., 1/2, pages 17-26.

KRPAN, A.P.B. (1996): Biomasa za energiju – zbilja hrvatskoga krša (Biomass for energy – reality of Croatian karst), Advisory session “Skrb za hrvatske šume od 1846. do 1996” (“Care for Croatian forests from 1846 to 1996), Book no. 2, pages 211 – 216.

KRPAN, A.P.B., ZEČIĆ, Ž., STANKIĆ, I. (2007): Biomasa nekih domaćih vrsta šumskog drveća (Biomass of some domestic species of forest trees), Croatian academy of science and art, Almanac of documents of scientific group: Agriculture and forestry as producers of renewable energy sources, Zagreb, pages 75-86.

KRSTEVSKI, K., JOVANOVIĆ, B., NESTOROVSKI, LJ. (1997): Šumskata biomasa kao energetski resurs vo Republika Makedonija (Forest biomass as energy resource in Republic of Macedonia), Almanac of works. International scientific symposium "50 years – Forestry Faculty" Skopje, pages 1 – 6.

KULUŠIĆ, B. (1984): Šumski drvni otpadak i mogućnost njegovog sakupljanja. Šumarstvo i prerada drveta XXXVII (Forest wood waste and possibility of its gathering. Forestry and wood processing XXXVII), volumes 4-6, Sarajevo.

LUKIĆ, N., KRUŽIĆ, T. (2007): Procjena biomase obične bukve (Fagus sylvatica L.) u panonskom dijelu Hrvatske, Unapređenje proizvodnje biomase šumskih ekosustava (Assessment of biomass of beech wood in panonian part of Croatia, improvements in production of forest eco-system biomass), “Znanstvena knjiga 1”, Zagreb, pages 131 – 136.

MIRKOVIĆ, D. (1971): Dendrometrija (Dendrometry), 3rd added edition. Institute for books and teaching resources of Serbia, Belgrade.

MATIĆ, V., DRINIĆ, P., PAVLIĆ, J., PROLIĆ, N., STOJANOVIĆ, O., VUKMIROVIĆ, V. (1980): Tablice taksacionih elemenata visokih i izdanačkih šuma u SR BiH (Tables of taxation elements of high and coppice forests in SR of B&H). Forestry Faculty University of Sarajevo. Special edition no. 13. Sarajevo.

NIKOLIĆ, S. (1987): Šumski otpad i drvo uopšte kao energetska materija (Forest waste and wood in general as energy matter), Yugoslav agriculture-forestry centre, Utilisation of forest biomass for energetics, Information for technique and technology in forestry, Volume I, pages 79 – 103.

PINTARIĆ, K. (1987): Drvni otpaci pri iskorišćavanju šuma kao izvor energije (Wood waste during utilisation of forests as energy source). Yugoslav agriculture-forestry centre, Utilisation of forest biomass for energetics, Information for technique and technology in forestry, Volume I, pages 57-74.

ŠTEFANČIĆ, A. (1998): Udio drvnih sortimenata u volumenu krupnog drveta do 7 cm promjera za običnu bukvu u jednodobnim sastojinama (share of wood assortments in volume of large wood up to 7 cm diameter for beech wood in even-aged assortments). “Šumarski list”, no. 7. X.CXXII (1998), pages 329-337.

VUKMIROVIĆ, V. (1969): Istraživanje učešća sortimenata bukve u čistim i mješovitim bukovim sastojinama u Bosni. Sortimentne tablice (Research of participation of beech assortment in clean and mixed beech assortments in Bosnia. Assortment tables). Works of Forestry Faculty and Institute for forestry in Sarajevo. Book 14., volumes 4-6, pages 33-65.

ZEČIĆ, Ž., TIKVIĆ, I., VUSIĆ, D. (2015): Potencijali proizvodnje drvne biomase za energiju u kontinentalnoj Hrvatskoj u odnosu na određene stanišne uvjete i vrste drveća (The potential of biomass for energy production in continental Croatia in relation to specific habitat conditions and tree species). Scientific meeting Food production and forestry - the basis of the development of eastern Croatia: Croatian Academy of Sciences and Arts, 2015, pages 313-341.

ZIANIS, D., MENCUCCINI, M. 2003: Aboveground biomass relationships for beech (Fagus moesiaca Cz.) trees in Vermio Mountain, Northern Greece, and generalised equations for Fagus sp., Ann. For. Sci. 60 (2003), pages 439-448.

STANKIĆ, I., MARENČE, J., VUSIĆ, D., ZEČIĆ, Ž., BENKOVIĆ, Z. (2014): Struktura nadzemne drvne biomase obične bukve u različitim sastojinskim uvjetima (Structure of the common beech aboveground tree biomass in different stand conditions). Forest sheet, numbers, 9-10, Zagreb, pages 439–450.

ŠUMSKO-GOSPODARSKA OSNOVA ZA ŠGP „Kakanjsko“ sa rokom važenja od 1.1.2003-31.12.2012 (10-year forest management plan for FMA “Kakanjsko” valid from January 1. 1. 2003 to December 31. 12. 2012).

IZVEDBENI PROJEKAT za odjel 92. koji je urađen 2011. godine (Detailed design for compartment. 92 done in 2011).

Internet:

http://www.regea.org/assets/files/objavilismo2012/D32_Biofuel_hanbook_REGEA.pdf

http://www.petrol.ba/za-vas-dom/loz-ulje/loz-ulje/kretanje-cijene-loz-ulja

Downloads

Objavljeno

01. 06. 2018.

How to Cite

Gurda, S. ., Bašić, N., Sokolović , D. ., Knežević, J., Hajdarević, S. ., & Delić, Ševal . (2018). Analiza iskorištenosti biomase nadzemnog dijela bukve (Fagus sylvatica L.) u šumskom odjeljenju 92, G.J. ,,Žuća – Ribnica“ . Radovi Šumarskog Fakulteta Univerziteta U Sarajevu, 48(1), 20–45. https://doi.org/10.54652/rsf.2018.v48.i1.50

Most read articles by the same author(s)

1 2 3 4 5 > >>